کمترین: 
6591
بیشترین: 
6723
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6614
زمان: 
3/17 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 6614 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":6591},{"date":"1397/03/17 10:30","price":6593},{"date":"1397/03/17 10:40","price":6592},{"date":"1397/03/17 10:50","price":6594},{"date":"1397/03/17 11:00","price":6595},{"date":"1397/03/17 11:20","price":6593},{"date":"1397/03/17 11:30","price":6598},{"date":"1397/03/17 11:40","price":6611},{"date":"1397/03/17 11:50","price":6612},{"date":"1397/03/17 12:00","price":6598},{"date":"1397/03/17 12:10","price":6602},{"date":"1397/03/17 12:30","price":6601},{"date":"1397/03/17 12:40","price":6607},{"date":"1397/03/17 12:50","price":6623},{"date":"1397/03/17 13:10","price":6626},{"date":"1397/03/17 13:30","price":6628},{"date":"1397/03/17 13:40","price":6624},{"date":"1397/03/17 14:00","price":6635},{"date":"1397/03/17 14:10","price":6673},{"date":"1397/03/17 14:20","price":6675},{"date":"1397/03/17 14:40","price":6674},{"date":"1397/03/17 14:50","price":6675},{"date":"1397/03/17 15:00","price":6682},{"date":"1397/03/17 15:10","price":6681},{"date":"1397/03/17 15:30","price":6680},{"date":"1397/03/17 15:40","price":6678},{"date":"1397/03/17 15:50","price":6682},{"date":"1397/03/17 16:10","price":6689},{"date":"1397/03/17 16:20","price":6710},{"date":"1397/03/17 16:30","price":6713},{"date":"1397/03/17 16:40","price":6707},{"date":"1397/03/17 17:00","price":6711},{"date":"1397/03/17 17:10","price":6715},{"date":"1397/03/17 17:20","price":6709},{"date":"1397/03/17 17:30","price":6705},{"date":"1397/03/17 17:40","price":6704},{"date":"1397/03/17 17:50","price":6702},{"date":"1397/03/17 18:00","price":6704},{"date":"1397/03/17 18:10","price":6707},{"date":"1397/03/17 18:20","price":6723},{"date":"1397/03/17 18:30","price":6717},{"date":"1397/03/17 18:40","price":6716},{"date":"1397/03/17 19:00","price":6717},{"date":"1397/03/17 19:10","price":6721},{"date":"1397/03/17 19:20","price":6712},{"date":"1397/03/17 19:30","price":6621},{"date":"1397/03/17 19:50","price":6623},{"date":"1397/03/17 20:00","price":6613},{"date":"1397/03/17 20:10","price":6614}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398