کمترین: 
4570
بیشترین: 
4652
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4572
زمان: 
3/17 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 17 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 17 خرداد 1397 , 4572 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":4574},{"date":"1397/03/17 10:40","price":4571},{"date":"1397/03/17 10:50","price":4576},{"date":"1397/03/17 11:20","price":4572},{"date":"1397/03/17 11:30","price":4574},{"date":"1397/03/17 11:40","price":4588},{"date":"1397/03/17 12:00","price":4581},{"date":"1397/03/17 12:10","price":4570},{"date":"1397/03/17 12:30","price":4574},{"date":"1397/03/17 12:40","price":4575},{"date":"1397/03/17 12:50","price":4589},{"date":"1397/03/17 13:20","price":4590},{"date":"1397/03/17 13:40","price":4588},{"date":"1397/03/17 13:50","price":4587},{"date":"1397/03/17 14:00","price":4598},{"date":"1397/03/17 14:10","price":4619},{"date":"1397/03/17 14:30","price":4620},{"date":"1397/03/17 14:40","price":4615},{"date":"1397/03/17 14:50","price":4617},{"date":"1397/03/17 15:00","price":4623},{"date":"1397/03/17 15:10","price":4617},{"date":"1397/03/17 15:30","price":4619},{"date":"1397/03/17 15:40","price":4617},{"date":"1397/03/17 15:50","price":4621},{"date":"1397/03/17 16:10","price":4625},{"date":"1397/03/17 16:20","price":4640},{"date":"1397/03/17 16:30","price":4643},{"date":"1397/03/17 16:40","price":4641},{"date":"1397/03/17 16:50","price":4639},{"date":"1397/03/17 17:00","price":4641},{"date":"1397/03/17 17:10","price":4645},{"date":"1397/03/17 17:20","price":4638},{"date":"1397/03/17 17:30","price":4636},{"date":"1397/03/17 17:40","price":4639},{"date":"1397/03/17 17:50","price":4638},{"date":"1397/03/17 18:00","price":4640},{"date":"1397/03/17 18:10","price":4638},{"date":"1397/03/17 18:20","price":4652},{"date":"1397/03/17 18:30","price":4648},{"date":"1397/03/17 18:40","price":4642},{"date":"1397/03/17 19:10","price":4640},{"date":"1397/03/17 19:20","price":4638},{"date":"1397/03/17 19:30","price":4577},{"date":"1397/03/17 19:50","price":4579},{"date":"1397/03/17 20:00","price":4573},{"date":"1397/03/17 20:10","price":4576},{"date":"1397/03/17 20:20","price":4572}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398