کمترین: 
5006
بیشترین: 
5091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5009
زمان: 
3/17 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 17 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 خرداد 1397 , 5009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":5014},{"date":"1397/03/17 10:40","price":5013},{"date":"1397/03/17 10:50","price":5016},{"date":"1397/03/17 11:00","price":5009},{"date":"1397/03/17 11:20","price":5011},{"date":"1397/03/17 11:30","price":5012},{"date":"1397/03/17 11:40","price":5024},{"date":"1397/03/17 11:50","price":5023},{"date":"1397/03/17 12:00","price":5016},{"date":"1397/03/17 12:10","price":5008},{"date":"1397/03/17 12:30","price":5006},{"date":"1397/03/17 12:40","price":5009},{"date":"1397/03/17 12:50","price":5024},{"date":"1397/03/17 13:30","price":5023},{"date":"1397/03/17 13:40","price":5025},{"date":"1397/03/17 13:50","price":5021},{"date":"1397/03/17 14:00","price":5028},{"date":"1397/03/17 14:10","price":5059},{"date":"1397/03/17 14:30","price":5056},{"date":"1397/03/17 14:40","price":5053},{"date":"1397/03/17 14:50","price":5055},{"date":"1397/03/17 15:00","price":5064},{"date":"1397/03/17 15:10","price":5060},{"date":"1397/03/17 15:30","price":5057},{"date":"1397/03/17 15:40","price":5054},{"date":"1397/03/17 15:50","price":5061},{"date":"1397/03/17 16:10","price":5066},{"date":"1397/03/17 16:20","price":5086},{"date":"1397/03/17 16:30","price":5088},{"date":"1397/03/17 16:40","price":5087},{"date":"1397/03/17 16:50","price":5084},{"date":"1397/03/17 17:00","price":5085},{"date":"1397/03/17 17:10","price":5091},{"date":"1397/03/17 17:20","price":5083},{"date":"1397/03/17 17:30","price":5081},{"date":"1397/03/17 17:40","price":5082},{"date":"1397/03/17 17:50","price":5085},{"date":"1397/03/17 18:00","price":5078},{"date":"1397/03/17 18:10","price":5076},{"date":"1397/03/17 18:20","price":5091},{"date":"1397/03/17 18:30","price":5086},{"date":"1397/03/17 19:00","price":5085},{"date":"1397/03/17 19:10","price":5078},{"date":"1397/03/17 19:20","price":5075},{"date":"1397/03/17 19:30","price":5006},{"date":"1397/03/17 19:50","price":5009},{"date":"1397/03/17 20:00","price":5007},{"date":"1397/03/17 20:10","price":5011},{"date":"1397/03/17 20:20","price":5009}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398