کمترین: 
1415
بیشترین: 
1475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1453
زمان: 
3/17 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 17 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 1453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 10:20","price":1429},{"date":"1397/03/17 10:40","price":1425},{"date":"1397/03/17 10:50","price":1426},{"date":"1397/03/17 11:00","price":1421},{"date":"1397/03/17 11:20","price":1418},{"date":"1397/03/17 11:30","price":1420},{"date":"1397/03/17 11:40","price":1423},{"date":"1397/03/17 11:50","price":1422},{"date":"1397/03/17 12:00","price":1421},{"date":"1397/03/17 12:10","price":1415},{"date":"1397/03/17 12:30","price":1418},{"date":"1397/03/17 12:50","price":1423},{"date":"1397/03/17 13:10","price":1425},{"date":"1397/03/17 13:20","price":1428},{"date":"1397/03/17 13:30","price":1427},{"date":"1397/03/17 13:40","price":1425},{"date":"1397/03/17 14:00","price":1428},{"date":"1397/03/17 14:10","price":1434},{"date":"1397/03/17 14:30","price":1435},{"date":"1397/03/17 14:50","price":1434},{"date":"1397/03/17 15:00","price":1433},{"date":"1397/03/17 15:10","price":1431},{"date":"1397/03/17 15:30","price":1430},{"date":"1397/03/17 15:50","price":1468},{"date":"1397/03/17 16:10","price":1467},{"date":"1397/03/17 16:20","price":1471},{"date":"1397/03/17 16:40","price":1474},{"date":"1397/03/17 16:50","price":1475},{"date":"1397/03/17 17:00","price":1473},{"date":"1397/03/17 17:10","price":1475},{"date":"1397/03/17 17:20","price":1472},{"date":"1397/03/17 17:30","price":1471},{"date":"1397/03/17 17:40","price":1469},{"date":"1397/03/17 17:50","price":1467},{"date":"1397/03/17 18:00","price":1465},{"date":"1397/03/17 18:10","price":1467},{"date":"1397/03/17 18:20","price":1471},{"date":"1397/03/17 18:30","price":1473},{"date":"1397/03/17 18:40","price":1467},{"date":"1397/03/17 19:00","price":1470},{"date":"1397/03/17 19:10","price":1469},{"date":"1397/03/17 19:20","price":1468},{"date":"1397/03/17 19:30","price":1448},{"date":"1397/03/17 19:50","price":1451},{"date":"1397/03/17 20:00","price":1452},{"date":"1397/03/17 20:10","price":1454},{"date":"1397/03/17 20:20","price":1453}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398