کمترین: 
2.897
بیشترین: 
2.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.929
زمان: 
3/17 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 17 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 2.929 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 00:00","price":2.898},{"date":"1397/03/17 00:32","price":2.897},{"date":"1397/03/17 01:00","price":2.898},{"date":"1397/03/17 01:32","price":2.899},{"date":"1397/03/17 02:00","price":2.901},{"date":"1397/03/17 03:00","price":2.897},{"date":"1397/03/17 03:32","price":2.898},{"date":"1397/03/17 04:32","price":2.899},{"date":"1397/03/17 05:00","price":2.901},{"date":"1397/03/17 05:32","price":2.904},{"date":"1397/03/17 06:08","price":2.901},{"date":"1397/03/17 06:32","price":2.902},{"date":"1397/03/17 07:00","price":2.901},{"date":"1397/03/17 08:00","price":2.904},{"date":"1397/03/17 08:32","price":2.902},{"date":"1397/03/17 09:00","price":2.901},{"date":"1397/03/17 09:32","price":2.902},{"date":"1397/03/17 10:00","price":2.905},{"date":"1397/03/17 11:00","price":2.906},{"date":"1397/03/17 11:32","price":2.905},{"date":"1397/03/17 13:00","price":2.909},{"date":"1397/03/17 13:32","price":2.917},{"date":"1397/03/17 14:32","price":2.915},{"date":"1397/03/17 15:08","price":2.914},{"date":"1397/03/17 15:32","price":2.913},{"date":"1397/03/17 16:08","price":2.907},{"date":"1397/03/17 16:32","price":2.904},{"date":"1397/03/17 17:00","price":2.926},{"date":"1397/03/17 17:32","price":2.95},{"date":"1397/03/17 18:00","price":2.97},{"date":"1397/03/17 18:32","price":2.958},{"date":"1397/03/17 19:00","price":2.952},{"date":"1397/03/17 19:32","price":2.946},{"date":"1397/03/17 20:32","price":2.95},{"date":"1397/03/17 21:00","price":2.933},{"date":"1397/03/17 21:32","price":2.93},{"date":"1397/03/17 22:00","price":2.941},{"date":"1397/03/17 22:32","price":2.934},{"date":"1397/03/17 23:00","price":2.936},{"date":"1397/03/17 23:32","price":2.929}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398