کمترین: 
2.0745
بیشترین: 
2.1175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.116
زمان: 
3/17 23:32
قیمت بنزین امروز 17 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 خرداد 1397 , 2.116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 00:00","price":2.0745},{"date":"1397/03/17 00:32","price":2.0755},{"date":"1397/03/17 01:00","price":2.081},{"date":"1397/03/17 02:00","price":2.079},{"date":"1397/03/17 03:00","price":2.0785},{"date":"1397/03/17 03:32","price":2.081},{"date":"1397/03/17 04:00","price":2.082},{"date":"1397/03/17 04:32","price":2.0825},{"date":"1397/03/17 05:00","price":2.0835},{"date":"1397/03/17 06:08","price":2.0765},{"date":"1397/03/17 06:32","price":2.076},{"date":"1397/03/17 07:00","price":2.0785},{"date":"1397/03/17 07:32","price":2.0805},{"date":"1397/03/17 08:32","price":2.0815},{"date":"1397/03/17 09:00","price":2.0825},{"date":"1397/03/17 10:00","price":2.084},{"date":"1397/03/17 10:32","price":2.0835},{"date":"1397/03/17 11:00","price":2.0825},{"date":"1397/03/17 12:00","price":2.088},{"date":"1397/03/17 12:32","price":2.0854},{"date":"1397/03/17 13:00","price":2.0835},{"date":"1397/03/17 13:32","price":2.0845},{"date":"1397/03/17 14:08","price":2.0825},{"date":"1397/03/17 15:08","price":2.0865},{"date":"1397/03/17 15:32","price":2.0905},{"date":"1397/03/17 16:08","price":2.0979},{"date":"1397/03/17 16:32","price":2.0962},{"date":"1397/03/17 17:00","price":2.0925},{"date":"1397/03/17 17:32","price":2.0903},{"date":"1397/03/17 18:00","price":2.0855},{"date":"1397/03/17 18:32","price":2.0824},{"date":"1397/03/17 19:00","price":2.0859},{"date":"1397/03/17 19:32","price":2.094},{"date":"1397/03/17 20:00","price":2.104},{"date":"1397/03/17 20:32","price":2.108},{"date":"1397/03/17 21:00","price":2.1071},{"date":"1397/03/17 21:32","price":2.1115},{"date":"1397/03/17 22:00","price":2.1123},{"date":"1397/03/17 22:32","price":2.1175},{"date":"1397/03/17 23:00","price":2.111},{"date":"1397/03/17 23:32","price":2.116}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398