کمترین: 
655.38
بیشترین: 
671.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
671.38
زمان: 
3/17 23:32
قیمت گازوئیل امروز 17 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 671.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 00:00","price":655.38},{"date":"1397/03/17 00:32","price":656},{"date":"1397/03/17 01:00","price":657.5},{"date":"1397/03/17 02:00","price":657.38},{"date":"1397/03/17 05:00","price":658.5},{"date":"1397/03/17 05:32","price":658},{"date":"1397/03/17 06:08","price":655.5},{"date":"1397/03/17 06:32","price":655.63},{"date":"1397/03/17 07:00","price":656.25},{"date":"1397/03/17 07:32","price":656.5},{"date":"1397/03/17 08:00","price":656.88},{"date":"1397/03/17 08:32","price":657},{"date":"1397/03/17 09:00","price":657.63},{"date":"1397/03/17 09:32","price":657.88},{"date":"1397/03/17 10:00","price":658.5},{"date":"1397/03/17 10:32","price":658.13},{"date":"1397/03/17 11:00","price":657.88},{"date":"1397/03/17 12:00","price":658.38},{"date":"1397/03/17 12:32","price":658.88},{"date":"1397/03/17 13:00","price":658},{"date":"1397/03/17 13:32","price":658.63},{"date":"1397/03/17 14:08","price":658.88},{"date":"1397/03/17 14:32","price":658.63},{"date":"1397/03/17 15:32","price":659.88},{"date":"1397/03/17 16:08","price":662.63},{"date":"1397/03/17 16:32","price":661.88},{"date":"1397/03/17 17:32","price":660.88},{"date":"1397/03/17 18:32","price":663.25},{"date":"1397/03/17 19:00","price":663.75},{"date":"1397/03/17 19:32","price":665.38},{"date":"1397/03/17 20:00","price":667.63},{"date":"1397/03/17 20:32","price":667.38},{"date":"1397/03/17 21:00","price":667.88},{"date":"1397/03/17 21:32","price":668},{"date":"1397/03/17 22:00","price":668.13},{"date":"1397/03/17 22:32","price":668.75},{"date":"1397/03/17 23:00","price":668.63},{"date":"1397/03/17 23:32","price":671.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398