کمترین: 
2.1296
بیشترین: 
2.1804
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1804
زمان: 
3/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 2.1804 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 00:00","price":2.1307},{"date":"1397/03/17 00:32","price":2.1321},{"date":"1397/03/17 01:00","price":2.1355},{"date":"1397/03/17 01:32","price":2.1368},{"date":"1397/03/17 02:00","price":2.1355},{"date":"1397/03/17 03:00","price":2.137},{"date":"1397/03/17 03:32","price":2.1368},{"date":"1397/03/17 04:00","price":2.1372},{"date":"1397/03/17 04:32","price":2.1376},{"date":"1397/03/17 05:00","price":2.1386},{"date":"1397/03/17 05:32","price":2.1374},{"date":"1397/03/17 06:08","price":2.1303},{"date":"1397/03/17 06:32","price":2.1296},{"date":"1397/03/17 07:00","price":2.1317},{"date":"1397/03/17 07:32","price":2.133},{"date":"1397/03/17 08:00","price":2.1334},{"date":"1397/03/17 08:32","price":2.1341},{"date":"1397/03/17 09:00","price":2.1357},{"date":"1397/03/17 09:32","price":2.1359},{"date":"1397/03/17 10:00","price":2.1373},{"date":"1397/03/17 10:32","price":2.1375},{"date":"1397/03/17 11:00","price":2.1369},{"date":"1397/03/17 11:32","price":2.1373},{"date":"1397/03/17 12:00","price":2.1398},{"date":"1397/03/17 12:32","price":2.1404},{"date":"1397/03/17 13:00","price":2.1368},{"date":"1397/03/17 13:32","price":2.1384},{"date":"1397/03/17 14:08","price":2.1387},{"date":"1397/03/17 14:32","price":2.1385},{"date":"1397/03/17 15:08","price":2.1384},{"date":"1397/03/17 15:32","price":2.1421},{"date":"1397/03/17 16:08","price":2.1519},{"date":"1397/03/17 16:32","price":2.1494},{"date":"1397/03/17 17:00","price":2.1484},{"date":"1397/03/17 17:32","price":2.1456},{"date":"1397/03/17 18:00","price":2.146},{"date":"1397/03/17 18:32","price":2.1497},{"date":"1397/03/17 19:00","price":2.154},{"date":"1397/03/17 19:32","price":2.1618},{"date":"1397/03/17 20:00","price":2.1676},{"date":"1397/03/17 20:32","price":2.1646},{"date":"1397/03/17 21:00","price":2.1648},{"date":"1397/03/17 21:32","price":2.1654},{"date":"1397/03/17 22:00","price":2.1643},{"date":"1397/03/17 22:32","price":2.1689},{"date":"1397/03/17 23:00","price":2.1704},{"date":"1397/03/17 23:32","price":2.1804}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398