کمترین: 
75.47
بیشترین: 
77.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.31
زمان: 
3/17 23:32
قیمت نفت برنت امروز 17 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 77.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 00:00","price":75.5},{"date":"1397/03/17 00:32","price":75.64},{"date":"1397/03/17 01:00","price":75.83},{"date":"1397/03/17 01:32","price":75.78},{"date":"1397/03/17 02:00","price":75.7},{"date":"1397/03/17 02:32","price":75.72},{"date":"1397/03/17 03:00","price":75.84},{"date":"1397/03/17 05:00","price":75.89},{"date":"1397/03/17 05:32","price":75.86},{"date":"1397/03/17 06:08","price":75.47},{"date":"1397/03/17 07:00","price":75.61},{"date":"1397/03/17 07:32","price":75.67},{"date":"1397/03/17 08:00","price":75.69},{"date":"1397/03/17 08:32","price":75.7},{"date":"1397/03/17 09:00","price":75.75},{"date":"1397/03/17 10:00","price":75.86},{"date":"1397/03/17 10:32","price":75.83},{"date":"1397/03/17 11:00","price":75.85},{"date":"1397/03/17 11:32","price":75.83},{"date":"1397/03/17 12:00","price":75.9},{"date":"1397/03/17 12:32","price":75.76},{"date":"1397/03/17 13:00","price":75.61},{"date":"1397/03/17 13:32","price":75.72},{"date":"1397/03/17 14:08","price":75.67},{"date":"1397/03/17 15:08","price":75.81},{"date":"1397/03/17 15:32","price":76.06},{"date":"1397/03/17 16:08","price":76.44},{"date":"1397/03/17 16:32","price":76.32},{"date":"1397/03/17 17:00","price":76.25},{"date":"1397/03/17 17:32","price":76.16},{"date":"1397/03/17 18:00","price":76.14},{"date":"1397/03/17 18:32","price":76.31},{"date":"1397/03/17 19:00","price":76.41},{"date":"1397/03/17 19:32","price":76.57},{"date":"1397/03/17 20:00","price":76.92},{"date":"1397/03/17 20:32","price":76.82},{"date":"1397/03/17 21:00","price":76.88},{"date":"1397/03/17 21:32","price":76.97},{"date":"1397/03/17 22:00","price":76.94},{"date":"1397/03/17 22:32","price":77.02},{"date":"1397/03/17 23:00","price":77.01},{"date":"1397/03/17 23:32","price":77.31}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398