کمترین: 
64.86
بیشترین: 
65.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.92
زمان: 
3/17 23:32
قیمت نفت سبک امروز 17 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 خرداد 1397 , 65.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/17 00:00","price":64.89},{"date":"1397/03/17 00:32","price":64.94},{"date":"1397/03/17 01:00","price":65.06},{"date":"1397/03/17 01:32","price":65},{"date":"1397/03/17 03:00","price":65.12},{"date":"1397/03/17 03:32","price":65.16},{"date":"1397/03/17 04:00","price":65.2},{"date":"1397/03/17 04:32","price":65.18},{"date":"1397/03/17 05:00","price":65.22},{"date":"1397/03/17 05:32","price":65.19},{"date":"1397/03/17 06:08","price":64.89},{"date":"1397/03/17 06:32","price":64.86},{"date":"1397/03/17 07:00","price":64.94},{"date":"1397/03/17 07:32","price":64.97},{"date":"1397/03/17 08:00","price":65},{"date":"1397/03/17 08:32","price":65.02},{"date":"1397/03/17 09:00","price":65.03},{"date":"1397/03/17 10:00","price":65.17},{"date":"1397/03/17 10:32","price":65.11},{"date":"1397/03/17 11:00","price":65.06},{"date":"1397/03/17 11:32","price":64.98},{"date":"1397/03/17 12:00","price":65.03},{"date":"1397/03/17 12:32","price":64.94},{"date":"1397/03/17 13:00","price":64.89},{"date":"1397/03/17 13:32","price":64.94},{"date":"1397/03/17 14:08","price":64.92},{"date":"1397/03/17 15:08","price":65.08},{"date":"1397/03/17 15:32","price":65.19},{"date":"1397/03/17 16:08","price":65.38},{"date":"1397/03/17 16:32","price":65.33},{"date":"1397/03/17 17:00","price":65.34},{"date":"1397/03/17 17:32","price":65.31},{"date":"1397/03/17 18:00","price":65.39},{"date":"1397/03/17 19:00","price":65.61},{"date":"1397/03/17 19:32","price":65.7},{"date":"1397/03/17 20:00","price":65.92},{"date":"1397/03/17 20:32","price":65.75},{"date":"1397/03/17 21:00","price":65.81},{"date":"1397/03/17 21:32","price":65.8},{"date":"1397/03/17 22:00","price":65.83},{"date":"1397/03/17 22:32","price":65.78},{"date":"1397/03/17 23:00","price":65.69},{"date":"1397/03/17 23:32","price":65.92}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398