کمترین: 
973800
بیشترین: 
978200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
976000
زمان: 
3/16 23:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 16 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 976000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 14:25","price":978200},{"date":"1397/03/16 16:25","price":976000},{"date":"1397/03/16 19:15","price":978200},{"date":"1397/03/16 22:55","price":973800},{"date":"1397/03/16 23:25","price":976000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398