کمترین: 
3785
بیشترین: 
3820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3801
زمان: 
3/16 20:20
قیمت منات آذربایجان امروز 16 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 خرداد 1397 , 3801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:40","price":3809},{"date":"1397/03/16 10:50","price":3811},{"date":"1397/03/16 11:00","price":3809},{"date":"1397/03/16 11:10","price":3808},{"date":"1397/03/16 11:30","price":3810},{"date":"1397/03/16 12:10","price":3811},{"date":"1397/03/16 12:20","price":3810},{"date":"1397/03/16 12:30","price":3811},{"date":"1397/03/16 12:50","price":3812},{"date":"1397/03/16 13:10","price":3813},{"date":"1397/03/16 13:20","price":3814},{"date":"1397/03/16 13:30","price":3815},{"date":"1397/03/16 14:00","price":3819},{"date":"1397/03/16 14:10","price":3820},{"date":"1397/03/16 14:20","price":3816},{"date":"1397/03/16 14:30","price":3812},{"date":"1397/03/16 14:40","price":3813},{"date":"1397/03/16 14:50","price":3812},{"date":"1397/03/16 15:10","price":3813},{"date":"1397/03/16 15:30","price":3814},{"date":"1397/03/16 15:50","price":3812},{"date":"1397/03/16 16:20","price":3810},{"date":"1397/03/16 16:30","price":3801},{"date":"1397/03/16 16:40","price":3799},{"date":"1397/03/16 16:50","price":3798},{"date":"1397/03/16 17:10","price":3800},{"date":"1397/03/16 17:20","price":3796},{"date":"1397/03/16 17:30","price":3795},{"date":"1397/03/16 17:40","price":3792},{"date":"1397/03/16 17:50","price":3791},{"date":"1397/03/16 18:00","price":3790},{"date":"1397/03/16 18:10","price":3792},{"date":"1397/03/16 18:20","price":3790},{"date":"1397/03/16 18:30","price":3791},{"date":"1397/03/16 18:40","price":3785},{"date":"1397/03/16 19:00","price":3787},{"date":"1397/03/16 19:20","price":3796},{"date":"1397/03/16 19:30","price":3802},{"date":"1397/03/16 19:40","price":3801},{"date":"1397/03/16 20:10","price":3802},{"date":"1397/03/16 20:20","price":3801}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398