کمترین: 
1727
بیشترین: 
1742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1735
زمان: 
3/16 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 16 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 خرداد 1397 , 1735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:40","price":1740},{"date":"1397/03/16 10:50","price":1739},{"date":"1397/03/16 11:10","price":1738},{"date":"1397/03/16 11:30","price":1739},{"date":"1397/03/16 11:50","price":1738},{"date":"1397/03/16 12:00","price":1739},{"date":"1397/03/16 12:40","price":1738},{"date":"1397/03/16 12:50","price":1739},{"date":"1397/03/16 13:30","price":1740},{"date":"1397/03/16 13:40","price":1739},{"date":"1397/03/16 13:50","price":1740},{"date":"1397/03/16 14:00","price":1742},{"date":"1397/03/16 14:20","price":1741},{"date":"1397/03/16 14:30","price":1740},{"date":"1397/03/16 14:50","price":1739},{"date":"1397/03/16 15:10","price":1740},{"date":"1397/03/16 15:20","price":1739},{"date":"1397/03/16 15:30","price":1740},{"date":"1397/03/16 16:10","price":1739},{"date":"1397/03/16 16:20","price":1737},{"date":"1397/03/16 16:30","price":1734},{"date":"1397/03/16 16:40","price":1732},{"date":"1397/03/16 16:50","price":1733},{"date":"1397/03/16 17:20","price":1732},{"date":"1397/03/16 17:30","price":1730},{"date":"1397/03/16 17:40","price":1731},{"date":"1397/03/16 17:50","price":1729},{"date":"1397/03/16 18:00","price":1730},{"date":"1397/03/16 18:20","price":1728},{"date":"1397/03/16 18:30","price":1729},{"date":"1397/03/16 18:40","price":1727},{"date":"1397/03/16 19:20","price":1731},{"date":"1397/03/16 19:30","price":1734},{"date":"1397/03/16 20:20","price":1735}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398