کمترین: 
4862
بیشترین: 
4900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4881
زمان: 
3/16 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 خرداد 1397 , 4881 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":4893},{"date":"1397/03/16 10:30","price":4895},{"date":"1397/03/16 10:40","price":4893},{"date":"1397/03/16 11:10","price":4889},{"date":"1397/03/16 11:20","price":4891},{"date":"1397/03/16 11:30","price":4893},{"date":"1397/03/16 11:40","price":4895},{"date":"1397/03/16 11:50","price":4892},{"date":"1397/03/16 12:00","price":4895},{"date":"1397/03/16 12:10","price":4894},{"date":"1397/03/16 12:20","price":4892},{"date":"1397/03/16 12:30","price":4891},{"date":"1397/03/16 12:40","price":4892},{"date":"1397/03/16 12:50","price":4894},{"date":"1397/03/16 13:00","price":4895},{"date":"1397/03/16 13:10","price":4894},{"date":"1397/03/16 13:20","price":4895},{"date":"1397/03/16 13:50","price":4894},{"date":"1397/03/16 14:00","price":4898},{"date":"1397/03/16 14:10","price":4900},{"date":"1397/03/16 14:20","price":4896},{"date":"1397/03/16 14:30","price":4888},{"date":"1397/03/16 14:40","price":4890},{"date":"1397/03/16 15:10","price":4894},{"date":"1397/03/16 15:20","price":4891},{"date":"1397/03/16 15:30","price":4892},{"date":"1397/03/16 16:10","price":4891},{"date":"1397/03/16 16:20","price":4889},{"date":"1397/03/16 16:30","price":4876},{"date":"1397/03/16 16:40","price":4874},{"date":"1397/03/16 16:50","price":4875},{"date":"1397/03/16 17:00","price":4874},{"date":"1397/03/16 17:10","price":4876},{"date":"1397/03/16 17:20","price":4870},{"date":"1397/03/16 17:30","price":4862},{"date":"1397/03/16 17:40","price":4866},{"date":"1397/03/16 18:00","price":4868},{"date":"1397/03/16 18:20","price":4867},{"date":"1397/03/16 18:30","price":4868},{"date":"1397/03/16 18:40","price":4864},{"date":"1397/03/16 18:50","price":4862},{"date":"1397/03/16 19:20","price":4874},{"date":"1397/03/16 19:30","price":4881},{"date":"1397/03/16 19:40","price":4880},{"date":"1397/03/16 19:50","price":4881},{"date":"1397/03/16 20:10","price":4880},{"date":"1397/03/16 20:20","price":4881}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398