کمترین: 
742
بیشترین: 
748
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
744
زمان: 
3/16 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 16 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 خرداد 1397 , 744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":746},{"date":"1397/03/16 10:30","price":747},{"date":"1397/03/16 10:40","price":746},{"date":"1397/03/16 10:50","price":745},{"date":"1397/03/16 11:20","price":746},{"date":"1397/03/16 11:40","price":748},{"date":"1397/03/16 13:00","price":747},{"date":"1397/03/16 13:20","price":746},{"date":"1397/03/16 14:00","price":747},{"date":"1397/03/16 14:10","price":746},{"date":"1397/03/16 16:10","price":747},{"date":"1397/03/16 16:20","price":746},{"date":"1397/03/16 16:30","price":744},{"date":"1397/03/16 16:40","price":743},{"date":"1397/03/16 17:00","price":744},{"date":"1397/03/16 17:20","price":743},{"date":"1397/03/16 17:30","price":742},{"date":"1397/03/16 17:50","price":743},{"date":"1397/03/16 18:00","price":742},{"date":"1397/03/16 18:10","price":743},{"date":"1397/03/16 18:30","price":744},{"date":"1397/03/16 18:40","price":742},{"date":"1397/03/16 19:20","price":743},{"date":"1397/03/16 19:30","price":745},{"date":"1397/03/16 19:40","price":744},{"date":"1397/03/16 19:50","price":745},{"date":"1397/03/16 20:00","price":744},{"date":"1397/03/16 20:10","price":743},{"date":"1397/03/16 20:20","price":744}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398