کمترین: 
6569
بیشترین: 
6626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6598
زمان: 
3/16 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 6598 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":6620},{"date":"1397/03/16 10:40","price":6618},{"date":"1397/03/16 10:50","price":6616},{"date":"1397/03/16 11:00","price":6617},{"date":"1397/03/16 11:10","price":6621},{"date":"1397/03/16 11:20","price":6618},{"date":"1397/03/16 11:30","price":6621},{"date":"1397/03/16 11:40","price":6620},{"date":"1397/03/16 11:50","price":6622},{"date":"1397/03/16 12:00","price":6620},{"date":"1397/03/16 12:10","price":6623},{"date":"1397/03/16 12:20","price":6621},{"date":"1397/03/16 12:40","price":6618},{"date":"1397/03/16 12:50","price":6622},{"date":"1397/03/16 13:10","price":6617},{"date":"1397/03/16 13:20","price":6619},{"date":"1397/03/16 13:30","price":6621},{"date":"1397/03/16 13:40","price":6620},{"date":"1397/03/16 13:50","price":6622},{"date":"1397/03/16 14:00","price":6618},{"date":"1397/03/16 14:10","price":6626},{"date":"1397/03/16 14:20","price":6617},{"date":"1397/03/16 14:30","price":6612},{"date":"1397/03/16 14:40","price":6608},{"date":"1397/03/16 14:50","price":6606},{"date":"1397/03/16 15:00","price":6607},{"date":"1397/03/16 15:10","price":6608},{"date":"1397/03/16 15:30","price":6606},{"date":"1397/03/16 15:50","price":6603},{"date":"1397/03/16 16:10","price":6601},{"date":"1397/03/16 16:20","price":6596},{"date":"1397/03/16 16:30","price":6578},{"date":"1397/03/16 16:40","price":6576},{"date":"1397/03/16 16:50","price":6575},{"date":"1397/03/16 17:00","price":6574},{"date":"1397/03/16 17:20","price":6570},{"date":"1397/03/16 17:50","price":6569},{"date":"1397/03/16 18:00","price":6572},{"date":"1397/03/16 18:10","price":6571},{"date":"1397/03/16 18:20","price":6574},{"date":"1397/03/16 18:30","price":6578},{"date":"1397/03/16 18:40","price":6579},{"date":"1397/03/16 18:50","price":6576},{"date":"1397/03/16 19:00","price":6579},{"date":"1397/03/16 19:20","price":6585},{"date":"1397/03/16 19:40","price":6598},{"date":"1397/03/16 19:50","price":6596},{"date":"1397/03/16 20:00","price":6597},{"date":"1397/03/16 20:10","price":6602},{"date":"1397/03/16 20:20","price":6598}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398