کمترین: 
4562
بیشترین: 
4599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4579
زمان: 
3/16 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 16 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 16 خرداد 1397 , 4579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":4591},{"date":"1397/03/16 10:30","price":4596},{"date":"1397/03/16 10:40","price":4591},{"date":"1397/03/16 11:00","price":4595},{"date":"1397/03/16 11:10","price":4592},{"date":"1397/03/16 11:20","price":4597},{"date":"1397/03/16 11:30","price":4596},{"date":"1397/03/16 11:40","price":4599},{"date":"1397/03/16 11:50","price":4593},{"date":"1397/03/16 12:00","price":4599},{"date":"1397/03/16 12:10","price":4594},{"date":"1397/03/16 12:20","price":4590},{"date":"1397/03/16 12:40","price":4587},{"date":"1397/03/16 12:50","price":4589},{"date":"1397/03/16 13:00","price":4588},{"date":"1397/03/16 13:10","price":4590},{"date":"1397/03/16 13:20","price":4588},{"date":"1397/03/16 13:30","price":4591},{"date":"1397/03/16 13:40","price":4590},{"date":"1397/03/16 14:00","price":4593},{"date":"1397/03/16 14:10","price":4597},{"date":"1397/03/16 14:20","price":4593},{"date":"1397/03/16 14:30","price":4588},{"date":"1397/03/16 14:40","price":4590},{"date":"1397/03/16 14:50","price":4592},{"date":"1397/03/16 15:00","price":4593},{"date":"1397/03/16 15:10","price":4592},{"date":"1397/03/16 15:20","price":4589},{"date":"1397/03/16 15:50","price":4588},{"date":"1397/03/16 16:10","price":4593},{"date":"1397/03/16 16:20","price":4589},{"date":"1397/03/16 16:30","price":4577},{"date":"1397/03/16 16:50","price":4578},{"date":"1397/03/16 17:00","price":4577},{"date":"1397/03/16 17:10","price":4579},{"date":"1397/03/16 17:20","price":4576},{"date":"1397/03/16 17:30","price":4574},{"date":"1397/03/16 17:40","price":4573},{"date":"1397/03/16 17:50","price":4570},{"date":"1397/03/16 18:00","price":4572},{"date":"1397/03/16 18:10","price":4570},{"date":"1397/03/16 18:20","price":4571},{"date":"1397/03/16 18:30","price":4573},{"date":"1397/03/16 18:40","price":4565},{"date":"1397/03/16 18:50","price":4562},{"date":"1397/03/16 19:00","price":4564},{"date":"1397/03/16 19:20","price":4574},{"date":"1397/03/16 19:30","price":4580},{"date":"1397/03/16 19:40","price":4577},{"date":"1397/03/16 19:50","price":4574},{"date":"1397/03/16 20:00","price":4579}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398