کمترین: 
4968
بیشترین: 
5003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4986
زمان: 
3/16 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 16 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 خرداد 1397 , 4986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":4997},{"date":"1397/03/16 10:30","price":5003},{"date":"1397/03/16 10:40","price":4996},{"date":"1397/03/16 10:50","price":4994},{"date":"1397/03/16 11:00","price":4993},{"date":"1397/03/16 11:10","price":4991},{"date":"1397/03/16 11:20","price":4996},{"date":"1397/03/16 11:30","price":4993},{"date":"1397/03/16 11:40","price":4992},{"date":"1397/03/16 11:50","price":4989},{"date":"1397/03/16 12:00","price":4992},{"date":"1397/03/16 12:20","price":4987},{"date":"1397/03/16 12:30","price":4986},{"date":"1397/03/16 12:40","price":4979},{"date":"1397/03/16 12:50","price":4986},{"date":"1397/03/16 13:20","price":4988},{"date":"1397/03/16 13:30","price":4991},{"date":"1397/03/16 13:40","price":4990},{"date":"1397/03/16 13:50","price":4989},{"date":"1397/03/16 14:10","price":4997},{"date":"1397/03/16 14:20","price":4992},{"date":"1397/03/16 14:30","price":4987},{"date":"1397/03/16 14:40","price":4989},{"date":"1397/03/16 14:50","price":4991},{"date":"1397/03/16 15:00","price":4990},{"date":"1397/03/16 15:10","price":4989},{"date":"1397/03/16 15:20","price":4988},{"date":"1397/03/16 15:30","price":4989},{"date":"1397/03/16 15:50","price":4988},{"date":"1397/03/16 16:10","price":4992},{"date":"1397/03/16 16:20","price":4988},{"date":"1397/03/16 16:30","price":4977},{"date":"1397/03/16 16:40","price":4975},{"date":"1397/03/16 17:10","price":4978},{"date":"1397/03/16 17:20","price":4974},{"date":"1397/03/16 17:30","price":4973},{"date":"1397/03/16 17:40","price":4971},{"date":"1397/03/16 17:50","price":4969},{"date":"1397/03/16 18:20","price":4970},{"date":"1397/03/16 18:30","price":4977},{"date":"1397/03/16 18:40","price":4970},{"date":"1397/03/16 18:50","price":4968},{"date":"1397/03/16 19:00","price":4970},{"date":"1397/03/16 19:20","price":4979},{"date":"1397/03/16 19:30","price":4978},{"date":"1397/03/16 19:40","price":4987},{"date":"1397/03/16 19:50","price":4983},{"date":"1397/03/16 20:00","price":4987},{"date":"1397/03/16 20:10","price":4984},{"date":"1397/03/16 20:20","price":4986}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398