کمترین: 
5029
بیشترین: 
5048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5037
زمان: 
3/16 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 16 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 خرداد 1397 , 5037 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":5041},{"date":"1397/03/16 10:30","price":5043},{"date":"1397/03/16 10:40","price":5038},{"date":"1397/03/16 11:00","price":5037},{"date":"1397/03/16 11:10","price":5036},{"date":"1397/03/16 11:20","price":5038},{"date":"1397/03/16 11:30","price":5040},{"date":"1397/03/16 11:40","price":5041},{"date":"1397/03/16 11:50","price":5038},{"date":"1397/03/16 12:00","price":5041},{"date":"1397/03/16 12:10","price":5039},{"date":"1397/03/16 12:20","price":5035},{"date":"1397/03/16 12:30","price":5034},{"date":"1397/03/16 12:40","price":5031},{"date":"1397/03/16 12:50","price":5033},{"date":"1397/03/16 13:00","price":5039},{"date":"1397/03/16 13:10","price":5035},{"date":"1397/03/16 13:20","price":5037},{"date":"1397/03/16 13:30","price":5039},{"date":"1397/03/16 13:40","price":5038},{"date":"1397/03/16 13:50","price":5039},{"date":"1397/03/16 14:00","price":5040},{"date":"1397/03/16 14:10","price":5046},{"date":"1397/03/16 14:20","price":5042},{"date":"1397/03/16 14:30","price":5037},{"date":"1397/03/16 14:40","price":5039},{"date":"1397/03/16 14:50","price":5045},{"date":"1397/03/16 15:00","price":5044},{"date":"1397/03/16 15:10","price":5048},{"date":"1397/03/16 15:20","price":5045},{"date":"1397/03/16 15:30","price":5047},{"date":"1397/03/16 16:10","price":5048},{"date":"1397/03/16 16:20","price":5047},{"date":"1397/03/16 16:30","price":5035},{"date":"1397/03/16 16:50","price":5039},{"date":"1397/03/16 17:00","price":5040},{"date":"1397/03/16 17:10","price":5046},{"date":"1397/03/16 17:20","price":5042},{"date":"1397/03/16 17:30","price":5038},{"date":"1397/03/16 17:50","price":5031},{"date":"1397/03/16 18:00","price":5034},{"date":"1397/03/16 18:20","price":5033},{"date":"1397/03/16 18:30","price":5040},{"date":"1397/03/16 18:40","price":5032},{"date":"1397/03/16 18:50","price":5029},{"date":"1397/03/16 19:20","price":5038},{"date":"1397/03/16 19:30","price":5036},{"date":"1397/03/16 19:40","price":5040},{"date":"1397/03/16 19:50","price":5036},{"date":"1397/03/16 20:00","price":5039},{"date":"1397/03/16 20:10","price":5036},{"date":"1397/03/16 20:20","price":5037}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398