کمترین: 
1409
بیشترین: 
1427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1426
زمان: 
3/16 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 16 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 1426 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 10:20","price":1418},{"date":"1397/03/16 10:50","price":1419},{"date":"1397/03/16 11:00","price":1416},{"date":"1397/03/16 11:10","price":1415},{"date":"1397/03/16 11:20","price":1414},{"date":"1397/03/16 11:30","price":1417},{"date":"1397/03/16 11:40","price":1416},{"date":"1397/03/16 11:50","price":1413},{"date":"1397/03/16 12:00","price":1416},{"date":"1397/03/16 12:10","price":1415},{"date":"1397/03/16 12:20","price":1414},{"date":"1397/03/16 12:50","price":1411},{"date":"1397/03/16 13:10","price":1412},{"date":"1397/03/16 13:30","price":1413},{"date":"1397/03/16 13:50","price":1411},{"date":"1397/03/16 14:00","price":1415},{"date":"1397/03/16 14:10","price":1416},{"date":"1397/03/16 14:20","price":1413},{"date":"1397/03/16 14:30","price":1411},{"date":"1397/03/16 14:40","price":1412},{"date":"1397/03/16 15:00","price":1413},{"date":"1397/03/16 15:10","price":1411},{"date":"1397/03/16 15:30","price":1412},{"date":"1397/03/16 15:50","price":1414},{"date":"1397/03/16 16:10","price":1415},{"date":"1397/03/16 16:20","price":1414},{"date":"1397/03/16 16:30","price":1411},{"date":"1397/03/16 16:40","price":1409},{"date":"1397/03/16 16:50","price":1414},{"date":"1397/03/16 17:00","price":1413},{"date":"1397/03/16 17:50","price":1412},{"date":"1397/03/16 18:00","price":1414},{"date":"1397/03/16 18:10","price":1413},{"date":"1397/03/16 18:30","price":1416},{"date":"1397/03/16 18:40","price":1415},{"date":"1397/03/16 18:50","price":1416},{"date":"1397/03/16 19:00","price":1417},{"date":"1397/03/16 19:20","price":1421},{"date":"1397/03/16 19:30","price":1422},{"date":"1397/03/16 19:50","price":1425},{"date":"1397/03/16 20:00","price":1426},{"date":"1397/03/16 20:10","price":1427},{"date":"1397/03/16 20:20","price":1426}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398