کمترین: 
2.877
بیشترین: 
2.912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.901
زمان: 
3/16 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 16 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 2.901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":2.886},{"date":"1397/03/16 00:32","price":2.888},{"date":"1397/03/16 01:32","price":2.889},{"date":"1397/03/16 02:00","price":2.891},{"date":"1397/03/16 03:00","price":2.89},{"date":"1397/03/16 03:32","price":2.891},{"date":"1397/03/16 04:00","price":2.893},{"date":"1397/03/16 05:00","price":2.894},{"date":"1397/03/16 05:32","price":2.896},{"date":"1397/03/16 06:00","price":2.898},{"date":"1397/03/16 06:32","price":2.899},{"date":"1397/03/16 07:00","price":2.901},{"date":"1397/03/16 07:32","price":2.902},{"date":"1397/03/16 08:00","price":2.901},{"date":"1397/03/16 08:32","price":2.899},{"date":"1397/03/16 09:00","price":2.898},{"date":"1397/03/16 10:00","price":2.907},{"date":"1397/03/16 10:32","price":2.912},{"date":"1397/03/16 11:00","price":2.909},{"date":"1397/03/16 12:00","price":2.906},{"date":"1397/03/16 12:32","price":2.909},{"date":"1397/03/16 13:32","price":2.904},{"date":"1397/03/16 14:08","price":2.897},{"date":"1397/03/16 14:32","price":2.898},{"date":"1397/03/16 15:08","price":2.897},{"date":"1397/03/16 15:32","price":2.898},{"date":"1397/03/16 16:00","price":2.905},{"date":"1397/03/16 16:32","price":2.898},{"date":"1397/03/16 17:00","price":2.891},{"date":"1397/03/16 17:32","price":2.877},{"date":"1397/03/16 18:00","price":2.894},{"date":"1397/03/16 18:32","price":2.886},{"date":"1397/03/16 19:00","price":2.878},{"date":"1397/03/16 19:32","price":2.881},{"date":"1397/03/16 20:00","price":2.883},{"date":"1397/03/16 20:32","price":2.888},{"date":"1397/03/16 21:00","price":2.883},{"date":"1397/03/16 21:32","price":2.893},{"date":"1397/03/16 23:00","price":2.897},{"date":"1397/03/16 23:32","price":2.901}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398