کمترین: 
859500
بیشترین: 
868000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
861000
زمان: 
3/16 23:35
قیمت آبشده نقدی امروز 16 خرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 861000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":868000},{"date":"1397/03/16 14:25","price":866500},{"date":"1397/03/16 15:05","price":866000},{"date":"1397/03/16 15:15","price":865500},{"date":"1397/03/16 15:45","price":865000},{"date":"1397/03/16 15:50","price":864500},{"date":"1397/03/16 17:25","price":864000},{"date":"1397/03/16 17:35","price":864500},{"date":"1397/03/16 17:45","price":865000},{"date":"1397/03/16 17:55","price":865500},{"date":"1397/03/16 18:35","price":866000},{"date":"1397/03/16 19:25","price":865000},{"date":"1397/03/16 20:15","price":865500},{"date":"1397/03/16 20:25","price":865000},{"date":"1397/03/16 20:45","price":865500},{"date":"1397/03/16 22:55","price":859500},{"date":"1397/03/16 23:05","price":860000},{"date":"1397/03/16 23:25","price":860500},{"date":"1397/03/16 23:35","price":861000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398