کمترین: 
2.0623
بیشترین: 
2.1145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0716
زمان: 
3/16 23:32
قیمت بنزین امروز 16 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 16 خرداد 1397 , 2.0716 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":2.102},{"date":"1397/03/16 01:00","price":2.1012},{"date":"1397/03/16 01:32","price":2.0917},{"date":"1397/03/16 02:00","price":2.092},{"date":"1397/03/16 03:00","price":2.0945},{"date":"1397/03/16 03:32","price":2.0965},{"date":"1397/03/16 04:00","price":2.0945},{"date":"1397/03/16 05:00","price":2.0975},{"date":"1397/03/16 05:32","price":2.099},{"date":"1397/03/16 06:00","price":2.0985},{"date":"1397/03/16 06:32","price":2.1005},{"date":"1397/03/16 07:00","price":2.1},{"date":"1397/03/16 07:32","price":2.099},{"date":"1397/03/16 08:00","price":2.1},{"date":"1397/03/16 08:32","price":2.101},{"date":"1397/03/16 09:00","price":2.103},{"date":"1397/03/16 09:32","price":2.104},{"date":"1397/03/16 10:00","price":2.1074},{"date":"1397/03/16 10:32","price":2.1092},{"date":"1397/03/16 11:00","price":2.1085},{"date":"1397/03/16 11:32","price":2.1115},{"date":"1397/03/16 12:00","price":2.1095},{"date":"1397/03/16 12:32","price":2.1105},{"date":"1397/03/16 13:00","price":2.1145},{"date":"1397/03/16 13:32","price":2.112},{"date":"1397/03/16 14:08","price":2.1045},{"date":"1397/03/16 14:32","price":2.105},{"date":"1397/03/16 15:08","price":2.1106},{"date":"1397/03/16 15:32","price":2.1035},{"date":"1397/03/16 16:00","price":2.0975},{"date":"1397/03/16 16:32","price":2.0995},{"date":"1397/03/16 17:00","price":2.1015},{"date":"1397/03/16 17:32","price":2.0918},{"date":"1397/03/16 18:00","price":2.0915},{"date":"1397/03/16 18:32","price":2.0892},{"date":"1397/03/16 19:00","price":2.091},{"date":"1397/03/16 19:32","price":2.0623},{"date":"1397/03/16 20:00","price":2.0641},{"date":"1397/03/16 20:32","price":2.0732},{"date":"1397/03/16 21:00","price":2.068},{"date":"1397/03/16 21:32","price":2.0675},{"date":"1397/03/16 22:00","price":2.067},{"date":"1397/03/16 22:32","price":2.0679},{"date":"1397/03/16 23:00","price":2.0685},{"date":"1397/03/16 23:32","price":2.0716}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398