کمترین: 
651.13
بیشترین: 
666.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
654.88
زمان: 
3/16 23:32
قیمت گازوئیل امروز 16 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 654.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":657.63},{"date":"1397/03/16 00:32","price":657.75},{"date":"1397/03/16 01:00","price":658.13},{"date":"1397/03/16 01:32","price":658.25},{"date":"1397/03/16 02:00","price":658.13},{"date":"1397/03/16 05:00","price":660.25},{"date":"1397/03/16 05:32","price":660.38},{"date":"1397/03/16 06:00","price":660.5},{"date":"1397/03/16 06:32","price":660.75},{"date":"1397/03/16 07:00","price":661},{"date":"1397/03/16 07:32","price":661.13},{"date":"1397/03/16 08:00","price":661.25},{"date":"1397/03/16 08:32","price":661.88},{"date":"1397/03/16 09:00","price":663.13},{"date":"1397/03/16 09:32","price":663.5},{"date":"1397/03/16 10:00","price":664.88},{"date":"1397/03/16 10:32","price":665.63},{"date":"1397/03/16 11:00","price":665.38},{"date":"1397/03/16 11:32","price":666.38},{"date":"1397/03/16 12:00","price":665.13},{"date":"1397/03/16 13:32","price":664.25},{"date":"1397/03/16 14:08","price":663.25},{"date":"1397/03/16 14:32","price":662.88},{"date":"1397/03/16 15:08","price":664.63},{"date":"1397/03/16 15:32","price":662.25},{"date":"1397/03/16 16:00","price":659.63},{"date":"1397/03/16 16:32","price":659.38},{"date":"1397/03/16 17:32","price":656.25},{"date":"1397/03/16 18:00","price":655.88},{"date":"1397/03/16 18:32","price":656.25},{"date":"1397/03/16 19:00","price":657.38},{"date":"1397/03/16 19:32","price":651.13},{"date":"1397/03/16 20:00","price":654},{"date":"1397/03/16 20:32","price":654.38},{"date":"1397/03/16 21:00","price":653.63},{"date":"1397/03/16 21:32","price":653.88},{"date":"1397/03/16 22:00","price":653.38},{"date":"1397/03/16 22:32","price":654.13},{"date":"1397/03/16 23:00","price":653.75},{"date":"1397/03/16 23:32","price":654.88}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398