کمترین: 
2.1137
بیشترین: 
2.1601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1293
زمان: 
3/16 23:32
قیمت نفت کوره امروز 16 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 2.1293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":2.1342},{"date":"1397/03/16 00:32","price":2.1356},{"date":"1397/03/16 01:00","price":2.1344},{"date":"1397/03/16 01:32","price":2.1352},{"date":"1397/03/16 02:00","price":2.1343},{"date":"1397/03/16 03:00","price":2.1348},{"date":"1397/03/16 03:32","price":2.1368},{"date":"1397/03/16 04:00","price":2.1353},{"date":"1397/03/16 04:32","price":2.1354},{"date":"1397/03/16 05:00","price":2.1389},{"date":"1397/03/16 05:32","price":2.1412},{"date":"1397/03/16 06:00","price":2.1402},{"date":"1397/03/16 06:32","price":2.1435},{"date":"1397/03/16 07:00","price":2.1438},{"date":"1397/03/16 07:32","price":2.1435},{"date":"1397/03/16 08:00","price":2.1452},{"date":"1397/03/16 08:32","price":2.1465},{"date":"1397/03/16 09:00","price":2.1501},{"date":"1397/03/16 09:32","price":2.1509},{"date":"1397/03/16 10:00","price":2.1557},{"date":"1397/03/16 10:32","price":2.1573},{"date":"1397/03/16 11:00","price":2.1575},{"date":"1397/03/16 11:32","price":2.1601},{"date":"1397/03/16 12:00","price":2.158},{"date":"1397/03/16 12:32","price":2.1586},{"date":"1397/03/16 13:00","price":2.1585},{"date":"1397/03/16 13:32","price":2.155},{"date":"1397/03/16 14:08","price":2.1509},{"date":"1397/03/16 14:32","price":2.15},{"date":"1397/03/16 15:08","price":2.1561},{"date":"1397/03/16 15:32","price":2.149},{"date":"1397/03/16 16:00","price":2.1406},{"date":"1397/03/16 16:32","price":2.1425},{"date":"1397/03/16 17:32","price":2.1346},{"date":"1397/03/16 18:00","price":2.1324},{"date":"1397/03/16 18:32","price":2.1327},{"date":"1397/03/16 19:00","price":2.1378},{"date":"1397/03/16 19:32","price":2.1137},{"date":"1397/03/16 20:00","price":2.1231},{"date":"1397/03/16 20:32","price":2.1296},{"date":"1397/03/16 21:00","price":2.1265},{"date":"1397/03/16 21:32","price":2.1248},{"date":"1397/03/16 22:00","price":2.1234},{"date":"1397/03/16 22:32","price":2.1254},{"date":"1397/03/16 23:00","price":2.1246},{"date":"1397/03/16 23:32","price":2.1293}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398