کمترین: 
74.64
بیشترین: 
76.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.42
زمان: 
3/16 23:32
قیمت نفت برنت امروز 16 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 75.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":75},{"date":"1397/03/16 00:32","price":75.02},{"date":"1397/03/16 01:00","price":75},{"date":"1397/03/16 01:32","price":75.09},{"date":"1397/03/16 02:00","price":75.08},{"date":"1397/03/16 02:32","price":75.02},{"date":"1397/03/16 03:00","price":74.98},{"date":"1397/03/16 05:00","price":75.3},{"date":"1397/03/16 05:32","price":75.36},{"date":"1397/03/16 06:00","price":75.33},{"date":"1397/03/16 06:32","price":75.39},{"date":"1397/03/16 07:00","price":75.44},{"date":"1397/03/16 07:32","price":75.37},{"date":"1397/03/16 08:00","price":75.45},{"date":"1397/03/16 08:32","price":75.5},{"date":"1397/03/16 09:00","price":75.64},{"date":"1397/03/16 09:32","price":75.67},{"date":"1397/03/16 10:00","price":75.81},{"date":"1397/03/16 10:32","price":75.94},{"date":"1397/03/16 11:32","price":76.06},{"date":"1397/03/16 12:00","price":75.89},{"date":"1397/03/16 12:32","price":75.91},{"date":"1397/03/16 13:00","price":75.92},{"date":"1397/03/16 13:32","price":75.77},{"date":"1397/03/16 14:08","price":75.59},{"date":"1397/03/16 14:32","price":75.61},{"date":"1397/03/16 15:08","price":75.88},{"date":"1397/03/16 15:32","price":75.56},{"date":"1397/03/16 16:00","price":75.31},{"date":"1397/03/16 16:32","price":75.38},{"date":"1397/03/16 17:00","price":75.31},{"date":"1397/03/16 17:32","price":74.91},{"date":"1397/03/16 18:00","price":75.01},{"date":"1397/03/16 18:32","price":75.11},{"date":"1397/03/16 19:00","price":75.31},{"date":"1397/03/16 19:32","price":74.64},{"date":"1397/03/16 20:00","price":74.84},{"date":"1397/03/16 20:32","price":75.17},{"date":"1397/03/16 21:00","price":75.02},{"date":"1397/03/16 21:32","price":75},{"date":"1397/03/16 22:32","price":75.19},{"date":"1397/03/16 23:00","price":75.22},{"date":"1397/03/16 23:32","price":75.42}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398