کمترین: 
64.47
بیشترین: 
65.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.83
زمان: 
3/16 23:32
قیمت نفت سبک امروز 16 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 خرداد 1397 , 64.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/16 00:00","price":65.31},{"date":"1397/03/16 00:32","price":65.34},{"date":"1397/03/16 01:32","price":65.45},{"date":"1397/03/16 02:00","price":65.53},{"date":"1397/03/16 03:00","price":65.45},{"date":"1397/03/16 03:32","price":65.56},{"date":"1397/03/16 04:00","price":65.5},{"date":"1397/03/16 04:32","price":65.52},{"date":"1397/03/16 05:00","price":65.62},{"date":"1397/03/16 05:32","price":65.68},{"date":"1397/03/16 06:00","price":65.64},{"date":"1397/03/16 06:32","price":65.72},{"date":"1397/03/16 07:00","price":65.73},{"date":"1397/03/16 07:32","price":65.69},{"date":"1397/03/16 08:32","price":65.72},{"date":"1397/03/16 09:00","price":65.81},{"date":"1397/03/16 09:32","price":65.82},{"date":"1397/03/16 10:00","price":65.88},{"date":"1397/03/16 10:32","price":65.89},{"date":"1397/03/16 11:00","price":65.86},{"date":"1397/03/16 11:32","price":65.84},{"date":"1397/03/16 12:00","price":65.69},{"date":"1397/03/16 12:32","price":65.7},{"date":"1397/03/16 13:00","price":65.64},{"date":"1397/03/16 13:32","price":65.56},{"date":"1397/03/16 14:08","price":65.35},{"date":"1397/03/16 14:32","price":65.33},{"date":"1397/03/16 15:08","price":65.35},{"date":"1397/03/16 15:32","price":65.25},{"date":"1397/03/16 16:00","price":65.11},{"date":"1397/03/16 16:32","price":65.17},{"date":"1397/03/16 17:00","price":65.27},{"date":"1397/03/16 17:32","price":65.06},{"date":"1397/03/16 18:00","price":65.19},{"date":"1397/03/16 18:32","price":65.31},{"date":"1397/03/16 19:00","price":65.36},{"date":"1397/03/16 19:32","price":64.47},{"date":"1397/03/16 20:00","price":64.52},{"date":"1397/03/16 20:32","price":64.88},{"date":"1397/03/16 21:00","price":64.69},{"date":"1397/03/16 21:32","price":64.73},{"date":"1397/03/16 22:00","price":64.77},{"date":"1397/03/16 22:32","price":64.95},{"date":"1397/03/16 23:00","price":64.67},{"date":"1397/03/16 23:32","price":64.83}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398