کمترین: 
73.56
بیشترین: 
73.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.56
زمان: 
3/15 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 15 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 73.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 17:32","price":73.56}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398