کمترین: 
3746
بیشترین: 
3827
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3812
زمان: 
3/15 20:10
قیمت منات آذربایجان امروز 15 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 خرداد 1397 , 3812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":3753},{"date":"1397/03/15 10:40","price":3752},{"date":"1397/03/15 11:00","price":3749},{"date":"1397/03/15 11:20","price":3750},{"date":"1397/03/15 11:30","price":3749},{"date":"1397/03/15 11:40","price":3748},{"date":"1397/03/15 11:50","price":3746},{"date":"1397/03/15 12:00","price":3747},{"date":"1397/03/15 12:10","price":3749},{"date":"1397/03/15 12:30","price":3786},{"date":"1397/03/15 12:40","price":3785},{"date":"1397/03/15 13:00","price":3783},{"date":"1397/03/15 13:10","price":3827},{"date":"1397/03/15 13:20","price":3817},{"date":"1397/03/15 13:50","price":3808},{"date":"1397/03/15 14:00","price":3809},{"date":"1397/03/15 14:10","price":3819},{"date":"1397/03/15 14:30","price":3818},{"date":"1397/03/15 14:50","price":3816},{"date":"1397/03/15 15:10","price":3821},{"date":"1397/03/15 15:30","price":3822},{"date":"1397/03/15 15:40","price":3821},{"date":"1397/03/15 15:50","price":3822},{"date":"1397/03/15 16:20","price":3821},{"date":"1397/03/15 16:30","price":3822},{"date":"1397/03/15 16:50","price":3821},{"date":"1397/03/15 17:20","price":3822},{"date":"1397/03/15 17:50","price":3819},{"date":"1397/03/15 18:00","price":3821},{"date":"1397/03/15 18:30","price":3822},{"date":"1397/03/15 18:40","price":3825},{"date":"1397/03/15 18:50","price":3822},{"date":"1397/03/15 19:00","price":3823},{"date":"1397/03/15 19:10","price":3821},{"date":"1397/03/15 19:20","price":3818},{"date":"1397/03/15 19:30","price":3819},{"date":"1397/03/15 19:40","price":3818},{"date":"1397/03/15 19:50","price":3816},{"date":"1397/03/15 20:00","price":3813},{"date":"1397/03/15 20:10","price":3812}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398