کمترین: 
1613
بیشترین: 
1648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1636
زمان: 
3/15 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 1636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":1616},{"date":"1397/03/15 11:00","price":1615},{"date":"1397/03/15 11:30","price":1614},{"date":"1397/03/15 11:50","price":1613},{"date":"1397/03/15 12:00","price":1615},{"date":"1397/03/15 12:10","price":1614},{"date":"1397/03/15 12:30","price":1616},{"date":"1397/03/15 12:40","price":1630},{"date":"1397/03/15 13:00","price":1629},{"date":"1397/03/15 13:10","price":1648},{"date":"1397/03/15 13:20","price":1645},{"date":"1397/03/15 13:50","price":1638},{"date":"1397/03/15 14:00","price":1636},{"date":"1397/03/15 14:10","price":1642},{"date":"1397/03/15 14:50","price":1639},{"date":"1397/03/15 15:10","price":1643},{"date":"1397/03/15 16:10","price":1644},{"date":"1397/03/15 16:20","price":1640},{"date":"1397/03/15 16:30","price":1641},{"date":"1397/03/15 16:50","price":1640},{"date":"1397/03/15 17:00","price":1641},{"date":"1397/03/15 17:20","price":1640},{"date":"1397/03/15 17:30","price":1641},{"date":"1397/03/15 17:40","price":1640},{"date":"1397/03/15 17:50","price":1639},{"date":"1397/03/15 18:40","price":1641},{"date":"1397/03/15 18:50","price":1639},{"date":"1397/03/15 19:00","price":1640},{"date":"1397/03/15 19:10","price":1639},{"date":"1397/03/15 19:20","price":1645},{"date":"1397/03/15 19:30","price":1644},{"date":"1397/03/15 19:50","price":1637},{"date":"1397/03/15 20:00","price":1642},{"date":"1397/03/15 20:10","price":1635},{"date":"1397/03/15 20:20","price":1636}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398