کمترین: 
4801
بیشترین: 
4906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4881
زمان: 
3/15 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 خرداد 1397 , 4881 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":4807},{"date":"1397/03/15 10:30","price":4806},{"date":"1397/03/15 10:40","price":4804},{"date":"1397/03/15 10:50","price":4806},{"date":"1397/03/15 11:00","price":4802},{"date":"1397/03/15 11:20","price":4805},{"date":"1397/03/15 11:30","price":4801},{"date":"1397/03/15 11:40","price":4803},{"date":"1397/03/15 11:50","price":4801},{"date":"1397/03/15 12:00","price":4804},{"date":"1397/03/15 12:10","price":4805},{"date":"1397/03/15 12:30","price":4808},{"date":"1397/03/15 12:40","price":4852},{"date":"1397/03/15 13:00","price":4848},{"date":"1397/03/15 13:10","price":4906},{"date":"1397/03/15 13:20","price":4895},{"date":"1397/03/15 13:50","price":4881},{"date":"1397/03/15 14:00","price":4883},{"date":"1397/03/15 14:10","price":4891},{"date":"1397/03/15 14:30","price":4894},{"date":"1397/03/15 14:40","price":4892},{"date":"1397/03/15 14:50","price":4890},{"date":"1397/03/15 15:10","price":4895},{"date":"1397/03/15 15:30","price":4898},{"date":"1397/03/15 15:40","price":4897},{"date":"1397/03/15 15:50","price":4894},{"date":"1397/03/15 16:00","price":4896},{"date":"1397/03/15 16:20","price":4894},{"date":"1397/03/15 16:30","price":4895},{"date":"1397/03/15 16:50","price":4894},{"date":"1397/03/15 17:20","price":4892},{"date":"1397/03/15 17:30","price":4894},{"date":"1397/03/15 17:40","price":4895},{"date":"1397/03/15 17:50","price":4890},{"date":"1397/03/15 18:00","price":4893},{"date":"1397/03/15 18:20","price":4894},{"date":"1397/03/15 18:30","price":4893},{"date":"1397/03/15 18:40","price":4897},{"date":"1397/03/15 18:50","price":4893},{"date":"1397/03/15 19:00","price":4892},{"date":"1397/03/15 19:10","price":4890},{"date":"1397/03/15 19:20","price":4887},{"date":"1397/03/15 19:30","price":4884},{"date":"1397/03/15 19:40","price":4883},{"date":"1397/03/15 19:50","price":4884},{"date":"1397/03/15 20:00","price":4882},{"date":"1397/03/15 20:10","price":4880},{"date":"1397/03/15 20:20","price":4881}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398