کمترین: 
789
بیشترین: 
808
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
801
زمان: 
3/15 20:10
قیمت کرون نروژ امروز 15 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":790},{"date":"1397/03/15 10:40","price":789},{"date":"1397/03/15 11:20","price":790},{"date":"1397/03/15 11:30","price":789},{"date":"1397/03/15 11:40","price":791},{"date":"1397/03/15 11:50","price":790},{"date":"1397/03/15 12:00","price":792},{"date":"1397/03/15 12:10","price":790},{"date":"1397/03/15 12:40","price":798},{"date":"1397/03/15 13:10","price":808},{"date":"1397/03/15 13:20","price":806},{"date":"1397/03/15 13:50","price":803},{"date":"1397/03/15 14:10","price":805},{"date":"1397/03/15 14:40","price":804},{"date":"1397/03/15 15:50","price":803},{"date":"1397/03/15 16:00","price":804},{"date":"1397/03/15 16:20","price":803},{"date":"1397/03/15 17:00","price":804},{"date":"1397/03/15 17:20","price":802},{"date":"1397/03/15 17:30","price":803},{"date":"1397/03/15 17:50","price":802},{"date":"1397/03/15 18:00","price":803},{"date":"1397/03/15 18:40","price":804},{"date":"1397/03/15 18:50","price":803},{"date":"1397/03/15 19:00","price":802},{"date":"1397/03/15 19:10","price":801},{"date":"1397/03/15 19:40","price":800},{"date":"1397/03/15 19:50","price":802},{"date":"1397/03/15 20:00","price":800},{"date":"1397/03/15 20:10","price":801}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398