کمترین: 
1006
بیشترین: 
1029
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1023
زمان: 
3/15 19:50
قیمت کرون دانمارک امروز 15 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 1023 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":1008},{"date":"1397/03/15 10:50","price":1007},{"date":"1397/03/15 11:30","price":1006},{"date":"1397/03/15 11:40","price":1007},{"date":"1397/03/15 11:50","price":1006},{"date":"1397/03/15 12:00","price":1007},{"date":"1397/03/15 12:40","price":1017},{"date":"1397/03/15 12:50","price":1018},{"date":"1397/03/15 13:00","price":1016},{"date":"1397/03/15 13:10","price":1029},{"date":"1397/03/15 13:20","price":1027},{"date":"1397/03/15 13:50","price":1024},{"date":"1397/03/15 14:10","price":1025},{"date":"1397/03/15 14:30","price":1026},{"date":"1397/03/15 14:50","price":1025},{"date":"1397/03/15 15:10","price":1026},{"date":"1397/03/15 15:50","price":1025},{"date":"1397/03/15 16:10","price":1026},{"date":"1397/03/15 16:20","price":1025},{"date":"1397/03/15 16:30","price":1026},{"date":"1397/03/15 16:50","price":1025},{"date":"1397/03/15 17:20","price":1024},{"date":"1397/03/15 17:40","price":1025},{"date":"1397/03/15 17:50","price":1023},{"date":"1397/03/15 18:00","price":1024},{"date":"1397/03/15 18:40","price":1026},{"date":"1397/03/15 18:50","price":1025},{"date":"1397/03/15 19:00","price":1024},{"date":"1397/03/15 19:20","price":1023},{"date":"1397/03/15 19:40","price":1022},{"date":"1397/03/15 19:50","price":1023}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398