کمترین: 
1759
بیشترین: 
1796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1790
زمان: 
3/15 20:20
قیمت ریال قطر امروز 15 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 خرداد 1397 , 1790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":1762},{"date":"1397/03/15 10:40","price":1761},{"date":"1397/03/15 11:00","price":1760},{"date":"1397/03/15 11:20","price":1761},{"date":"1397/03/15 11:30","price":1760},{"date":"1397/03/15 11:50","price":1759},{"date":"1397/03/15 12:10","price":1760},{"date":"1397/03/15 12:40","price":1777},{"date":"1397/03/15 12:50","price":1776},{"date":"1397/03/15 13:10","price":1796},{"date":"1397/03/15 13:20","price":1792},{"date":"1397/03/15 13:50","price":1787},{"date":"1397/03/15 14:00","price":1788},{"date":"1397/03/15 14:10","price":1792},{"date":"1397/03/15 14:50","price":1791},{"date":"1397/03/15 15:10","price":1793},{"date":"1397/03/15 15:40","price":1794},{"date":"1397/03/15 16:00","price":1793},{"date":"1397/03/15 16:10","price":1794},{"date":"1397/03/15 16:20","price":1793},{"date":"1397/03/15 17:00","price":1794},{"date":"1397/03/15 17:20","price":1793},{"date":"1397/03/15 17:30","price":1794},{"date":"1397/03/15 17:50","price":1791},{"date":"1397/03/15 18:00","price":1793},{"date":"1397/03/15 18:30","price":1794},{"date":"1397/03/15 18:40","price":1795},{"date":"1397/03/15 18:50","price":1794},{"date":"1397/03/15 19:20","price":1792},{"date":"1397/03/15 19:40","price":1791},{"date":"1397/03/15 20:00","price":1790},{"date":"1397/03/15 20:10","price":1789},{"date":"1397/03/15 20:20","price":1790}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398