کمترین: 
1710
بیشترین: 
1746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1739
زمان: 
3/15 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 15 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 خرداد 1397 , 1739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":1713},{"date":"1397/03/15 11:00","price":1712},{"date":"1397/03/15 11:40","price":1711},{"date":"1397/03/15 11:50","price":1710},{"date":"1397/03/15 12:10","price":1711},{"date":"1397/03/15 12:30","price":1726},{"date":"1397/03/15 12:40","price":1727},{"date":"1397/03/15 13:00","price":1726},{"date":"1397/03/15 13:10","price":1746},{"date":"1397/03/15 13:20","price":1741},{"date":"1397/03/15 13:50","price":1737},{"date":"1397/03/15 14:00","price":1738},{"date":"1397/03/15 14:10","price":1741},{"date":"1397/03/15 14:30","price":1742},{"date":"1397/03/15 14:50","price":1741},{"date":"1397/03/15 15:10","price":1743},{"date":"1397/03/15 16:10","price":1744},{"date":"1397/03/15 16:20","price":1743},{"date":"1397/03/15 17:50","price":1742},{"date":"1397/03/15 18:00","price":1743},{"date":"1397/03/15 18:40","price":1745},{"date":"1397/03/15 18:50","price":1744},{"date":"1397/03/15 19:10","price":1743},{"date":"1397/03/15 19:20","price":1742},{"date":"1397/03/15 19:40","price":1741},{"date":"1397/03/15 20:00","price":1740},{"date":"1397/03/15 20:10","price":1739}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398