کمترین: 
732
بیشترین: 
748
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
742
زمان: 
3/15 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 15 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 خرداد 1397 , 742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":732},{"date":"1397/03/15 11:20","price":733},{"date":"1397/03/15 11:30","price":732},{"date":"1397/03/15 11:40","price":733},{"date":"1397/03/15 11:50","price":732},{"date":"1397/03/15 12:00","price":733},{"date":"1397/03/15 12:30","price":740},{"date":"1397/03/15 13:00","price":739},{"date":"1397/03/15 13:10","price":748},{"date":"1397/03/15 13:20","price":746},{"date":"1397/03/15 13:50","price":744},{"date":"1397/03/15 14:00","price":745},{"date":"1397/03/15 14:10","price":746},{"date":"1397/03/15 14:50","price":745},{"date":"1397/03/15 15:10","price":746},{"date":"1397/03/15 15:50","price":745},{"date":"1397/03/15 16:00","price":746},{"date":"1397/03/15 16:10","price":745},{"date":"1397/03/15 16:20","price":744},{"date":"1397/03/15 16:30","price":745},{"date":"1397/03/15 16:50","price":744},{"date":"1397/03/15 17:20","price":743},{"date":"1397/03/15 17:30","price":744},{"date":"1397/03/15 17:50","price":743},{"date":"1397/03/15 18:00","price":744},{"date":"1397/03/15 18:40","price":745},{"date":"1397/03/15 19:00","price":744},{"date":"1397/03/15 19:10","price":743},{"date":"1397/03/15 19:40","price":742},{"date":"1397/03/15 19:50","price":743},{"date":"1397/03/15 20:00","price":742},{"date":"1397/03/15 20:10","price":743},{"date":"1397/03/15 20:20","price":742}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398