کمترین: 
6488
بیشترین: 
6633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6610
زمان: 
3/15 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 6610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":6490},{"date":"1397/03/15 11:30","price":6489},{"date":"1397/03/15 11:40","price":6490},{"date":"1397/03/15 11:50","price":6489},{"date":"1397/03/15 12:00","price":6488},{"date":"1397/03/15 12:10","price":6491},{"date":"1397/03/15 12:30","price":6495},{"date":"1397/03/15 12:40","price":6554},{"date":"1397/03/15 12:50","price":6561},{"date":"1397/03/15 13:00","price":6553},{"date":"1397/03/15 13:10","price":6632},{"date":"1397/03/15 13:20","price":6620},{"date":"1397/03/15 13:50","price":6607},{"date":"1397/03/15 14:00","price":6612},{"date":"1397/03/15 14:10","price":6618},{"date":"1397/03/15 14:30","price":6620},{"date":"1397/03/15 14:40","price":6622},{"date":"1397/03/15 14:50","price":6621},{"date":"1397/03/15 15:10","price":6633},{"date":"1397/03/15 15:30","price":6632},{"date":"1397/03/15 15:40","price":6633},{"date":"1397/03/15 15:50","price":6630},{"date":"1397/03/15 16:00","price":6627},{"date":"1397/03/15 16:10","price":6631},{"date":"1397/03/15 16:20","price":6628},{"date":"1397/03/15 16:30","price":6626},{"date":"1397/03/15 16:50","price":6625},{"date":"1397/03/15 17:00","price":6626},{"date":"1397/03/15 17:20","price":6622},{"date":"1397/03/15 17:30","price":6626},{"date":"1397/03/15 17:40","price":6627},{"date":"1397/03/15 17:50","price":6614},{"date":"1397/03/15 18:00","price":6620},{"date":"1397/03/15 18:20","price":6616},{"date":"1397/03/15 18:30","price":6620},{"date":"1397/03/15 18:40","price":6624},{"date":"1397/03/15 18:50","price":6615},{"date":"1397/03/15 19:00","price":6613},{"date":"1397/03/15 19:10","price":6610},{"date":"1397/03/15 19:20","price":6607},{"date":"1397/03/15 19:30","price":6608},{"date":"1397/03/15 19:40","price":6606},{"date":"1397/03/15 19:50","price":6607},{"date":"1397/03/15 20:00","price":6604},{"date":"1397/03/15 20:10","price":6606},{"date":"1397/03/15 20:20","price":6610}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398