کمترین: 
4959
بیشترین: 
5065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5013
زمان: 
3/15 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 15 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 خرداد 1397 , 5013 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":4962},{"date":"1397/03/15 10:40","price":4960},{"date":"1397/03/15 11:30","price":4959},{"date":"1397/03/15 12:00","price":4962},{"date":"1397/03/15 12:10","price":4959},{"date":"1397/03/15 12:30","price":4965},{"date":"1397/03/15 12:40","price":5008},{"date":"1397/03/15 12:50","price":5010},{"date":"1397/03/15 13:00","price":5007},{"date":"1397/03/15 13:10","price":5065},{"date":"1397/03/15 13:20","price":5055},{"date":"1397/03/15 13:50","price":5039},{"date":"1397/03/15 14:00","price":5038},{"date":"1397/03/15 14:10","price":5048},{"date":"1397/03/15 14:30","price":5045},{"date":"1397/03/15 14:40","price":5043},{"date":"1397/03/15 14:50","price":5036},{"date":"1397/03/15 15:10","price":5037},{"date":"1397/03/15 15:30","price":5035},{"date":"1397/03/15 15:40","price":5037},{"date":"1397/03/15 15:50","price":5036},{"date":"1397/03/15 16:00","price":5035},{"date":"1397/03/15 16:10","price":5037},{"date":"1397/03/15 16:20","price":5031},{"date":"1397/03/15 16:30","price":5038},{"date":"1397/03/15 16:50","price":5031},{"date":"1397/03/15 17:00","price":5037},{"date":"1397/03/15 17:20","price":5027},{"date":"1397/03/15 17:30","price":5035},{"date":"1397/03/15 17:40","price":5031},{"date":"1397/03/15 17:50","price":5030},{"date":"1397/03/15 18:00","price":5029},{"date":"1397/03/15 18:30","price":5027},{"date":"1397/03/15 18:40","price":5030},{"date":"1397/03/15 18:50","price":5015},{"date":"1397/03/15 19:00","price":5005},{"date":"1397/03/15 19:10","price":5008},{"date":"1397/03/15 19:20","price":5007},{"date":"1397/03/15 19:30","price":5009},{"date":"1397/03/15 19:40","price":5014},{"date":"1397/03/15 19:50","price":5018},{"date":"1397/03/15 20:00","price":5016},{"date":"1397/03/15 20:10","price":5014},{"date":"1397/03/15 20:20","price":5013}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398