کمترین: 
583
بیشترین: 
596
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594
زمان: 
3/15 19:30
قیمت ین ژاپن امروز 15 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 خرداد 1397 , 594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":584},{"date":"1397/03/15 10:40","price":583},{"date":"1397/03/15 11:20","price":584},{"date":"1397/03/15 11:50","price":583},{"date":"1397/03/15 12:30","price":584},{"date":"1397/03/15 12:40","price":589},{"date":"1397/03/15 13:10","price":596},{"date":"1397/03/15 13:20","price":594},{"date":"1397/03/15 13:50","price":593},{"date":"1397/03/15 14:10","price":594},{"date":"1397/03/15 15:10","price":595},{"date":"1397/03/15 17:30","price":596},{"date":"1397/03/15 17:40","price":595},{"date":"1397/03/15 18:30","price":596},{"date":"1397/03/15 19:00","price":595},{"date":"1397/03/15 19:30","price":594}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399