کمترین: 
999
بیشترین: 
1022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1018
زمان: 
3/15 20:20
قیمت یوان چین امروز 15 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 خرداد 1397 , 1018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":1001},{"date":"1397/03/15 10:50","price":1000},{"date":"1397/03/15 11:20","price":1001},{"date":"1397/03/15 11:40","price":1000},{"date":"1397/03/15 11:50","price":999},{"date":"1397/03/15 12:00","price":1000},{"date":"1397/03/15 12:30","price":1001},{"date":"1397/03/15 12:40","price":1010},{"date":"1397/03/15 12:50","price":1011},{"date":"1397/03/15 13:00","price":1010},{"date":"1397/03/15 13:10","price":1022},{"date":"1397/03/15 13:20","price":1020},{"date":"1397/03/15 13:50","price":1017},{"date":"1397/03/15 14:10","price":1019},{"date":"1397/03/15 15:10","price":1020},{"date":"1397/03/15 15:50","price":1021},{"date":"1397/03/15 16:00","price":1020},{"date":"1397/03/15 16:10","price":1021},{"date":"1397/03/15 16:20","price":1020},{"date":"1397/03/15 17:20","price":1019},{"date":"1397/03/15 17:30","price":1020},{"date":"1397/03/15 17:50","price":1019},{"date":"1397/03/15 18:20","price":1020},{"date":"1397/03/15 18:40","price":1021},{"date":"1397/03/15 18:50","price":1020},{"date":"1397/03/15 19:20","price":1019},{"date":"1397/03/15 19:50","price":1018},{"date":"1397/03/15 20:10","price":1017},{"date":"1397/03/15 20:20","price":1018}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398