کمترین: 
1390
بیشترین: 
1420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1415
زمان: 
3/15 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 15 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 1415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":1398},{"date":"1397/03/15 10:30","price":1397},{"date":"1397/03/15 10:40","price":1396},{"date":"1397/03/15 10:50","price":1397},{"date":"1397/03/15 11:00","price":1395},{"date":"1397/03/15 11:20","price":1394},{"date":"1397/03/15 11:30","price":1390},{"date":"1397/03/15 11:40","price":1394},{"date":"1397/03/15 11:50","price":1391},{"date":"1397/03/15 12:00","price":1394},{"date":"1397/03/15 12:10","price":1393},{"date":"1397/03/15 12:30","price":1405},{"date":"1397/03/15 12:40","price":1404},{"date":"1397/03/15 12:50","price":1405},{"date":"1397/03/15 13:00","price":1403},{"date":"1397/03/15 13:10","price":1420},{"date":"1397/03/15 13:20","price":1417},{"date":"1397/03/15 13:50","price":1412},{"date":"1397/03/15 14:00","price":1409},{"date":"1397/03/15 14:10","price":1412},{"date":"1397/03/15 14:30","price":1415},{"date":"1397/03/15 14:40","price":1416},{"date":"1397/03/15 14:50","price":1411},{"date":"1397/03/15 15:10","price":1413},{"date":"1397/03/15 15:30","price":1415},{"date":"1397/03/15 15:50","price":1413},{"date":"1397/03/15 16:00","price":1417},{"date":"1397/03/15 16:10","price":1416},{"date":"1397/03/15 16:20","price":1415},{"date":"1397/03/15 16:30","price":1417},{"date":"1397/03/15 16:50","price":1415},{"date":"1397/03/15 17:00","price":1417},{"date":"1397/03/15 17:20","price":1415},{"date":"1397/03/15 17:40","price":1417},{"date":"1397/03/15 17:50","price":1415},{"date":"1397/03/15 18:00","price":1417},{"date":"1397/03/15 18:20","price":1419},{"date":"1397/03/15 18:30","price":1418},{"date":"1397/03/15 18:40","price":1419},{"date":"1397/03/15 19:00","price":1418},{"date":"1397/03/15 19:10","price":1416},{"date":"1397/03/15 19:20","price":1415},{"date":"1397/03/15 19:30","price":1417},{"date":"1397/03/15 19:40","price":1415},{"date":"1397/03/15 19:50","price":1417},{"date":"1397/03/15 20:00","price":1415}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398