کمترین: 
1733
بیشترین: 
1771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1765
زمان: 
3/15 20:00
قیمت درهم امارات امروز 15 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 1765 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":1737},{"date":"1397/03/15 11:00","price":1735},{"date":"1397/03/15 11:20","price":1736},{"date":"1397/03/15 11:30","price":1735},{"date":"1397/03/15 11:50","price":1733},{"date":"1397/03/15 12:00","price":1734},{"date":"1397/03/15 12:10","price":1735},{"date":"1397/03/15 12:30","price":1736},{"date":"1397/03/15 12:40","price":1752},{"date":"1397/03/15 13:00","price":1751},{"date":"1397/03/15 13:10","price":1771},{"date":"1397/03/15 13:20","price":1768},{"date":"1397/03/15 13:50","price":1763},{"date":"1397/03/15 14:00","price":1764},{"date":"1397/03/15 14:10","price":1768},{"date":"1397/03/15 14:30","price":1767},{"date":"1397/03/15 14:40","price":1768},{"date":"1397/03/15 14:50","price":1767},{"date":"1397/03/15 15:10","price":1769},{"date":"1397/03/15 15:50","price":1770},{"date":"1397/03/15 16:00","price":1769},{"date":"1397/03/15 16:10","price":1770},{"date":"1397/03/15 16:20","price":1769},{"date":"1397/03/15 17:50","price":1768},{"date":"1397/03/15 18:20","price":1769},{"date":"1397/03/15 18:40","price":1771},{"date":"1397/03/15 18:50","price":1769},{"date":"1397/03/15 19:00","price":1770},{"date":"1397/03/15 19:20","price":1768},{"date":"1397/03/15 19:40","price":1767},{"date":"1397/03/15 20:00","price":1765}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398