کمترین: 
7490
بیشترین: 
7652
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7616
زمان: 
3/15 20:20
قیمت یورو امروز 15 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 15 خرداد 1397 , 7616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 10:20","price":7500},{"date":"1397/03/15 10:40","price":7497},{"date":"1397/03/15 10:50","price":7498},{"date":"1397/03/15 11:00","price":7494},{"date":"1397/03/15 11:20","price":7501},{"date":"1397/03/15 11:30","price":7496},{"date":"1397/03/15 11:40","price":7491},{"date":"1397/03/15 11:50","price":7490},{"date":"1397/03/15 12:00","price":7499},{"date":"1397/03/15 12:40","price":7568},{"date":"1397/03/15 12:50","price":7569},{"date":"1397/03/15 13:00","price":7568},{"date":"1397/03/15 13:10","price":7652},{"date":"1397/03/15 13:20","price":7646},{"date":"1397/03/15 13:50","price":7623},{"date":"1397/03/15 14:00","price":7625},{"date":"1397/03/15 14:10","price":7636},{"date":"1397/03/15 14:30","price":7635},{"date":"1397/03/15 14:40","price":7639},{"date":"1397/03/15 14:50","price":7636},{"date":"1397/03/15 15:10","price":7641},{"date":"1397/03/15 15:40","price":7640},{"date":"1397/03/15 15:50","price":7641},{"date":"1397/03/15 16:00","price":7631},{"date":"1397/03/15 16:10","price":7637},{"date":"1397/03/15 16:20","price":7633},{"date":"1397/03/15 16:30","price":7634},{"date":"1397/03/15 16:50","price":7629},{"date":"1397/03/15 17:00","price":7633},{"date":"1397/03/15 17:20","price":7623},{"date":"1397/03/15 17:40","price":7626},{"date":"1397/03/15 17:50","price":7620},{"date":"1397/03/15 18:20","price":7626},{"date":"1397/03/15 18:30","price":7627},{"date":"1397/03/15 18:40","price":7634},{"date":"1397/03/15 18:50","price":7626},{"date":"1397/03/15 19:00","price":7627},{"date":"1397/03/15 19:10","price":7624},{"date":"1397/03/15 19:20","price":7615},{"date":"1397/03/15 19:30","price":7613},{"date":"1397/03/15 19:40","price":7609},{"date":"1397/03/15 20:00","price":7610},{"date":"1397/03/15 20:20","price":7616}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399