کمترین: 
863000
بیشترین: 
875000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
868000
زمان: 
3/15 22:45
قیمت آبشده جهانی امروز 15 خرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 868000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:55","price":868500},{"date":"1397/03/15 12:45","price":874000},{"date":"1397/03/15 12:55","price":875000},{"date":"1397/03/15 13:05","price":874000},{"date":"1397/03/15 13:15","price":867000},{"date":"1397/03/15 13:20","price":870000},{"date":"1397/03/15 13:35","price":868500},{"date":"1397/03/15 13:45","price":867000},{"date":"1397/03/15 14:05","price":867500},{"date":"1397/03/15 14:35","price":868000},{"date":"1397/03/15 15:15","price":869000},{"date":"1397/03/15 15:55","price":868000},{"date":"1397/03/15 16:05","price":867500},{"date":"1397/03/15 16:45","price":866500},{"date":"1397/03/15 17:05","price":867000},{"date":"1397/03/15 17:15","price":866000},{"date":"1397/03/15 17:25","price":865500},{"date":"1397/03/15 18:00","price":866500},{"date":"1397/03/15 18:15","price":865000},{"date":"1397/03/15 18:25","price":864000},{"date":"1397/03/15 18:55","price":863000},{"date":"1397/03/15 19:05","price":863500},{"date":"1397/03/15 19:55","price":864500},{"date":"1397/03/15 20:15","price":865500},{"date":"1397/03/15 20:25","price":866000},{"date":"1397/03/15 20:55","price":866500},{"date":"1397/03/15 21:25","price":868000},{"date":"1397/03/15 21:55","price":869000},{"date":"1397/03/15 22:05","price":869500},{"date":"1397/03/15 22:25","price":869000},{"date":"1397/03/15 22:35","price":867000},{"date":"1397/03/15 22:45","price":868000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398