کمترین: 
862000
بیشترین: 
874000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
867000
زمان: 
3/15 22:45
قیمت آبشده نقدی امروز 15 خرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 867000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:55","price":867500},{"date":"1397/03/15 12:45","price":873000},{"date":"1397/03/15 12:55","price":874000},{"date":"1397/03/15 13:05","price":873000},{"date":"1397/03/15 13:15","price":866000},{"date":"1397/03/15 13:20","price":869000},{"date":"1397/03/15 13:35","price":867500},{"date":"1397/03/15 13:45","price":866000},{"date":"1397/03/15 14:05","price":867000},{"date":"1397/03/15 14:15","price":866500},{"date":"1397/03/15 14:35","price":867000},{"date":"1397/03/15 15:15","price":868000},{"date":"1397/03/15 15:55","price":867000},{"date":"1397/03/15 16:05","price":866500},{"date":"1397/03/15 16:45","price":865500},{"date":"1397/03/15 17:05","price":866000},{"date":"1397/03/15 17:15","price":865000},{"date":"1397/03/15 17:25","price":864500},{"date":"1397/03/15 18:00","price":865500},{"date":"1397/03/15 18:15","price":864000},{"date":"1397/03/15 18:25","price":863000},{"date":"1397/03/15 18:55","price":862000},{"date":"1397/03/15 19:05","price":862500},{"date":"1397/03/15 19:55","price":863500},{"date":"1397/03/15 20:15","price":864500},{"date":"1397/03/15 20:25","price":865000},{"date":"1397/03/15 20:55","price":865500},{"date":"1397/03/15 21:25","price":867000},{"date":"1397/03/15 21:55","price":868000},{"date":"1397/03/15 22:05","price":868500},{"date":"1397/03/15 22:25","price":868000},{"date":"1397/03/15 22:35","price":866000},{"date":"1397/03/15 22:45","price":867000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398