کمترین: 
904800
بیشترین: 
917400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
910000
زمان: 
3/15 22:45
قیمت طلای متفرقه امروز 15 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 910000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:55","price":910600},{"date":"1397/03/15 12:45","price":916300},{"date":"1397/03/15 12:55","price":917400},{"date":"1397/03/15 13:05","price":916300},{"date":"1397/03/15 13:15","price":909000},{"date":"1397/03/15 13:20","price":912100},{"date":"1397/03/15 13:35","price":910600},{"date":"1397/03/15 13:45","price":909000},{"date":"1397/03/15 14:05","price":909500},{"date":"1397/03/15 14:35","price":910000},{"date":"1397/03/15 15:15","price":911100},{"date":"1397/03/15 15:55","price":910000},{"date":"1397/03/15 16:05","price":909500},{"date":"1397/03/15 16:45","price":908500},{"date":"1397/03/15 17:05","price":909000},{"date":"1397/03/15 17:15","price":907900},{"date":"1397/03/15 17:25","price":907400},{"date":"1397/03/15 18:00","price":908500},{"date":"1397/03/15 18:15","price":906900},{"date":"1397/03/15 18:25","price":905800},{"date":"1397/03/15 18:55","price":904800},{"date":"1397/03/15 19:05","price":905300},{"date":"1397/03/15 19:55","price":906400},{"date":"1397/03/15 20:15","price":907400},{"date":"1397/03/15 20:25","price":907900},{"date":"1397/03/15 20:55","price":908500},{"date":"1397/03/15 21:25","price":910000},{"date":"1397/03/15 21:55","price":911100},{"date":"1397/03/15 22:05","price":911600},{"date":"1397/03/15 22:25","price":911100},{"date":"1397/03/15 22:35","price":909000},{"date":"1397/03/15 22:45","price":910000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398