کمترین: 
2.882
بیشترین: 
2.929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.888
زمان: 
3/15 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 15 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 2.888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:00","price":2.929},{"date":"1397/03/15 01:00","price":2.925},{"date":"1397/03/15 01:32","price":2.926},{"date":"1397/03/15 03:00","price":2.925},{"date":"1397/03/15 04:32","price":2.922},{"date":"1397/03/15 05:32","price":2.923},{"date":"1397/03/15 06:00","price":2.922},{"date":"1397/03/15 06:32","price":2.921},{"date":"1397/03/15 10:00","price":2.92},{"date":"1397/03/15 11:32","price":2.918},{"date":"1397/03/15 12:00","price":2.917},{"date":"1397/03/15 12:32","price":2.915},{"date":"1397/03/15 13:00","price":2.917},{"date":"1397/03/15 13:32","price":2.918},{"date":"1397/03/15 14:00","price":2.92},{"date":"1397/03/15 14:32","price":2.917},{"date":"1397/03/15 16:32","price":2.91},{"date":"1397/03/15 17:00","price":2.922},{"date":"1397/03/15 17:32","price":2.925},{"date":"1397/03/15 18:00","price":2.886},{"date":"1397/03/15 18:32","price":2.888},{"date":"1397/03/15 19:32","price":2.891},{"date":"1397/03/15 20:00","price":2.893},{"date":"1397/03/15 20:32","price":2.886},{"date":"1397/03/15 21:00","price":2.885},{"date":"1397/03/15 21:32","price":2.89},{"date":"1397/03/15 22:00","price":2.883},{"date":"1397/03/15 23:00","price":2.882},{"date":"1397/03/15 23:32","price":2.888}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398