کمترین: 
2.0855
بیشترین: 
2.1305
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1045
زمان: 
3/15 23:32
قیمت بنزین امروز 15 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 خرداد 1397 , 2.1045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:00","price":2.1245},{"date":"1397/03/15 00:32","price":2.123},{"date":"1397/03/15 01:00","price":2.1235},{"date":"1397/03/15 01:32","price":2.1234},{"date":"1397/03/15 02:00","price":2.1245},{"date":"1397/03/15 03:00","price":2.1255},{"date":"1397/03/15 03:32","price":2.129},{"date":"1397/03/15 04:00","price":2.1275},{"date":"1397/03/15 04:32","price":2.1265},{"date":"1397/03/15 05:00","price":2.128},{"date":"1397/03/15 05:32","price":2.1275},{"date":"1397/03/15 06:00","price":2.1295},{"date":"1397/03/15 06:32","price":2.1305},{"date":"1397/03/15 07:00","price":2.1275},{"date":"1397/03/15 07:32","price":2.1285},{"date":"1397/03/15 08:00","price":2.1255},{"date":"1397/03/15 08:32","price":2.1265},{"date":"1397/03/15 09:00","price":2.128},{"date":"1397/03/15 09:32","price":2.1265},{"date":"1397/03/15 10:00","price":2.1245},{"date":"1397/03/15 11:32","price":2.126},{"date":"1397/03/15 12:00","price":2.1286},{"date":"1397/03/15 12:32","price":2.13},{"date":"1397/03/15 13:00","price":2.126},{"date":"1397/03/15 13:32","price":2.1177},{"date":"1397/03/15 14:00","price":2.1155},{"date":"1397/03/15 14:32","price":2.105},{"date":"1397/03/15 15:00","price":2.0989},{"date":"1397/03/15 15:32","price":2.0975},{"date":"1397/03/15 16:00","price":2.0893},{"date":"1397/03/15 16:32","price":2.0855},{"date":"1397/03/15 17:00","price":2.0885},{"date":"1397/03/15 17:32","price":2.0995},{"date":"1397/03/15 18:00","price":2.102},{"date":"1397/03/15 18:32","price":2.0974},{"date":"1397/03/15 19:00","price":2.0965},{"date":"1397/03/15 19:32","price":2.0979},{"date":"1397/03/15 20:00","price":2.1035},{"date":"1397/03/15 20:32","price":2.0978},{"date":"1397/03/15 21:00","price":2.103},{"date":"1397/03/15 21:32","price":2.1033},{"date":"1397/03/15 22:00","price":2.1035},{"date":"1397/03/15 22:32","price":2.0974},{"date":"1397/03/15 23:00","price":2.1065},{"date":"1397/03/15 23:32","price":2.1045}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399