کمترین: 
654.88
بیشترین: 
667.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
658.88
زمان: 
3/15 23:32
قیمت گازوئیل امروز 15 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 658.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:00","price":665.13},{"date":"1397/03/15 01:00","price":665},{"date":"1397/03/15 01:32","price":664.63},{"date":"1397/03/15 02:00","price":665.25},{"date":"1397/03/15 05:00","price":666},{"date":"1397/03/15 05:32","price":665.63},{"date":"1397/03/15 06:00","price":666},{"date":"1397/03/15 06:32","price":666.63},{"date":"1397/03/15 07:00","price":665.88},{"date":"1397/03/15 07:32","price":666.13},{"date":"1397/03/15 08:00","price":665.5},{"date":"1397/03/15 08:32","price":665.88},{"date":"1397/03/15 09:00","price":666.63},{"date":"1397/03/15 09:32","price":666.13},{"date":"1397/03/15 10:00","price":665.38},{"date":"1397/03/15 10:32","price":665.63},{"date":"1397/03/15 11:00","price":665.75},{"date":"1397/03/15 11:32","price":666.25},{"date":"1397/03/15 12:00","price":666.63},{"date":"1397/03/15 12:32","price":667},{"date":"1397/03/15 13:00","price":667.13},{"date":"1397/03/15 13:32","price":664.88},{"date":"1397/03/15 14:00","price":663.13},{"date":"1397/03/15 14:32","price":659.88},{"date":"1397/03/15 15:00","price":658.5},{"date":"1397/03/15 15:32","price":658.38},{"date":"1397/03/15 16:00","price":655.63},{"date":"1397/03/15 16:32","price":655.13},{"date":"1397/03/15 17:32","price":657.75},{"date":"1397/03/15 18:00","price":657.13},{"date":"1397/03/15 18:32","price":654.88},{"date":"1397/03/15 19:00","price":655.38},{"date":"1397/03/15 19:32","price":655.63},{"date":"1397/03/15 20:00","price":658.75},{"date":"1397/03/15 20:32","price":657.13},{"date":"1397/03/15 21:00","price":658.25},{"date":"1397/03/15 21:32","price":659.38},{"date":"1397/03/15 22:00","price":659.63},{"date":"1397/03/15 22:32","price":657.88},{"date":"1397/03/15 23:00","price":661.13},{"date":"1397/03/15 23:32","price":658.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398