کمترین: 
2.1189
بیشترین: 
2.1579
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1369
زمان: 
3/15 23:32
قیمت نفت کوره امروز 15 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 خرداد 1397 , 2.1369 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/15 00:00","price":2.1532},{"date":"1397/03/15 01:00","price":2.1509},{"date":"1397/03/15 01:32","price":2.1515},{"date":"1397/03/15 02:00","price":2.1521},{"date":"1397/03/15 03:00","price":2.1548},{"date":"1397/03/15 03:32","price":2.1562},{"date":"1397/03/15 04:00","price":2.1545},{"date":"1397/03/15 04:32","price":2.1538},{"date":"1397/03/15 05:00","price":2.1539},{"date":"1397/03/15 05:32","price":2.1535},{"date":"1397/03/15 06:00","price":2.1552},{"date":"1397/03/15 06:32","price":2.1576},{"date":"1397/03/15 07:00","price":2.155},{"date":"1397/03/15 07:32","price":2.1555},{"date":"1397/03/15 08:00","price":2.1539},{"date":"1397/03/15 08:32","price":2.1551},{"date":"1397/03/15 09:00","price":2.1563},{"date":"1397/03/15 09:32","price":2.1547},{"date":"1397/03/15 10:00","price":2.1526},{"date":"1397/03/15 10:32","price":2.1532},{"date":"1397/03/15 11:00","price":2.1536},{"date":"1397/03/15 11:32","price":2.1561},{"date":"1397/03/15 12:00","price":2.1563},{"date":"1397/03/15 12:32","price":2.1579},{"date":"1397/03/15 13:00","price":2.1577},{"date":"1397/03/15 13:32","price":2.1524},{"date":"1397/03/15 14:00","price":2.1464},{"date":"1397/03/15 14:32","price":2.1342},{"date":"1397/03/15 15:00","price":2.1292},{"date":"1397/03/15 15:32","price":2.1308},{"date":"1397/03/15 16:00","price":2.1234},{"date":"1397/03/15 16:32","price":2.1197},{"date":"1397/03/15 17:00","price":2.1218},{"date":"1397/03/15 17:32","price":2.1303},{"date":"1397/03/15 18:00","price":2.1269},{"date":"1397/03/15 18:32","price":2.1189},{"date":"1397/03/15 19:00","price":2.1208},{"date":"1397/03/15 19:32","price":2.1235},{"date":"1397/03/15 20:00","price":2.1311},{"date":"1397/03/15 20:32","price":2.1284},{"date":"1397/03/15 21:00","price":2.1317},{"date":"1397/03/15 21:32","price":2.1349},{"date":"1397/03/15 22:00","price":2.1348},{"date":"1397/03/15 22:32","price":2.1311},{"date":"1397/03/15 23:00","price":2.1404},{"date":"1397/03/15 23:32","price":2.1369}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398